2019-10-25

Konjunkturbarometern oktober 2019

Barometerindikatorn föll även i oktober

Barometerindikatorn föll ytterligare något i oktober, från 94,4 i september till 93,6. Den pekar fortsatt på ett sammantaget svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll 1,2 enheter i oktober på grund av något mer negativa omdömen om färdigvarulagrens storlek. Industriföretagens produktionsplaner på tre månaders sikt är dock fortsatt den komponent som bidrar till att konfidensindikatorn understiger 100, även om planerna justerade upp något i oktober.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg något i oktober och pekar på ett något starkare stämningsläge än normalt bland byggföretagen. Uppgången förklaras av en ljusare syn på orderstockarnas storlek i nuläget, framför allt bland företagen inom anläggningsverksamhet.

Detaljhandelns konfidensindikator föll i oktober, men pekar fortsatt på ett något starkare läge än normalt. Såväl signalerna om de senaste månadernas försäljningstillväxt som förväntningarna på kommande månaders försäljningsutveckling har försvagats.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll till 91,8 i oktober, vilket är det lägsta värdet som uppmätts sedan februari 2013. Samtliga i indikatorn ingående frågor bidrar till den låga nivån.

Hushållens konfidensindikator steg något i oktober men pekar alltjämt, för trettonde månaden i rad, på ett dystrare stämningsläge än normalt bland hushållen. Uppgången beror på en något mer positiv syn på utvecklingen av den egna ekonomin, såväl de senaste som de kommande tolv månaderna. Hushållens syn på svensk ekonomi är dock oförändrat pessimistisk, liksom förväntningarna på arbetslösheten.


Indikatorer


Aug 2019

Sep 2019

Okt 2019

Diff

Läget

Barometerindikatorn

94,9

94,4

93,6

-0,8

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

95,6

97,2

96,0

-1,2

-

Bygg- & anläggning

101,1

101,7

103,4

1,7

+

Detaljhandel

101,7

105,3

102,9

-2,4

+

Tjänstesektorn

95,6

93,9

91,8

-2,1

-

Hushåll

93,6

90,1

92,7

2,6

-

Mikroindex hushåll

97,9

94,5

98,2

3,7

-

Makroindex hushåll

89,4

85,6

85,7

0,1

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.