2019-08-29

Konjunkturbarometern augusti 2019

Barometerindikatorn backar för fjärde månaden i rad

Barometerindikatorn föll i augusti för fjärde månaden i rad, från 96,4 i juli till 94,9. Den pekar på ett svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll. Mest bidrog ytterligare svagare signaler från tillverkningsindustrin vars konfidensindikator fallit med mer än 25 enheter det senaste året.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll till 94,8 i augusti och visar på ett jämförelsevis svagt läge. Såväl synen på orderstockarnas storlek i nuläget som produktionsplanerna på tre månaders sikt bidrog till nedgången. Men medan nivån på företagens produktionsplaner är betydligt lägre än normalt är synen på orderstockarna ungefär i linje med det historiska genomsnittet.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggning föll i augusti, efter en lika stor uppgång i juli. Den hamnar därmed åter i nivå med det historiska genomsnittet och pekar på ett normalstarkt läge inom bygg- och anläggningsverksamhet. Nedgången förklaras av företagens nedjusterade anställningsplaner som pekar på i stort sett oförändrad sysselsättning de kommande tre månaderna.

Detaljhandelns konfidensindikator föll 1,0 enheter i augusti men ligger fortsatt något över det historiska genomsnittet. Nedgången beror främst på ett ökat missnöje med varulagrens storlek.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg marginellt i augusti, men ligger fortsatt under det historiska genomsnittet. Uppgången drivs av företagens något starkare signaler om hur den egna verksamheten utvecklats de senaste månaderna.

Hushållens konfidensindikator minskade 2,5 enheter i augusti efter en lika stor ökning i juli. Den uppgår till 94,0 vilket pekar på en jämförelsevis svag syn på ekonomin bland hushållen. Främst förklaras nedgången av att hushållens förväntningar på den svenska ekonomin blev ännu mer pessimistiska.

Indikatorer


Jun 2019

Jul 2019

Aug 2019

Diff

Läget

Barometerindikatorn

98,0

96,4

94,9

-1,5

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

100,1

97,1

94,8

-2,3

-

Bygg- & anläggning

100,9

102,6

100,8

-1,8

=

Detaljhandel

102,7

102,5

101,5

-1,0

+

Tjänstesektorn

98,1

96,0

96,6

0,6

-

Hushåll

94,0

96,5

94,0

-2,5

-

Mikroindex hushåll

97,7

100,0

98,1

-1,9

-

Makroindex hushåll

90,5

93,5

89,7

-3,8

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.