2019-07-25

Konjunkturbarometern juli 2019

Svagare stämningsläge än normalt i ekonomin

Barometerindikatorn föll ytterligare i juli, från 98,1 i juni till 96,8. Nivån pekar på ett något svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn medan hushållens förtroende för ekonomin steg för andra månaden i rad.

Konfidensindikatorn för hela tillverkningsindustrin föll ytterligare i juli och hamnar därmed drygt tre enheter under det historiska genomsnittet. De svagare signalerna kommer från insatsvaruindustrin. Av de ingående frågorna bidrar företagens omdömen om orderstockarnas och färdigvarulagrens storlek till nedgången men det är främst fortsatt dämpade produktionsplaner som gör att nivån på indikatorn understiger 100.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg till en nivå något över det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av en uppjustering av husbyggarnas anställningsplaner. Å andra sidan försvagades både hus- och anläggningsbyggares syn på orderstockarnas storlek i nuläget.

Detaljhandelns konfidensindikator är i det närmaste oförändrad. Den uppgår till 102,7 vilket pekar på ett något starkare läge än normalt. Att indikatorn överstiger 100 beror enbart på företagens jämförelsevis starka omdömen om varulagren.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll till 96,5 i juli vilket pekar på ett svagare stämningsläge än normalt. Nedgången förklaras av att tjänsteföretagen rapporterar om en något sämre utveckling av den egna verksamheten de senaste tre månaderna.

Hushållens konfidensindikator pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt även om den steg 3,6 enheter i juli. Samtliga ingående frågor bidrog till uppgången och såväl mikro- som makroindex steg också. Mikroindex hamnar i och med ökningen något över det historiska genomsnittet vilket pekar på en jämförelsevis ljus syn på den egna ekonomin.

Indikatorer


Maj 2019

Jun 2019

Jul 2019

Diff

Läget

Barometerindikatorn

99,1

98,1

96,8

-1,3

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

102,5

100,0

96,9

-3,1

-

Bygg- & anläggning

102,1

100,9

102,8

1,9

+

Detaljhandel

106,0

102,5

102,7

0,2

+

Tjänstesektorn

99,2

98,3

96,5

-1,8

-

Hushåll

90,8

94,1

97,7

3,6

-

Mikroindex hushåll

90,3

98,4

101,4

3,0

+

Makroindex hushåll

91,6

90,7

93,5

2,8

-


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.