2019-06-19

Konjunkturbarometern juni 2019

Företagens syn på ekonomin dämpades på bred front

Barometerindikatorn föll ytterligare något i juni, till 98,1 från 99,4 i maj. Nivån, som är den lägsta som uppmätts sedan september 2013, pekar på ett aningen svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Samtliga företagssektorer bidrog till nedgången medan hushållens förtroende för ekonomin återhämtade sig något.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll från en nivå något över till att hamna ungefär på det historiska genomsnittet. Ett ökat missnöje med varulagren samt nedjusterade produktionsplaner förklarar nedgången. Den samlade bedömningen av orderstockarnas storlek är fortsatt starkare än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 1,0 enheter, till 101,1. Nivån pekar på ett något starkare läge än normalt. Svagare signaler från husbyggarna förklarar nedgången.

Detaljhandelns konfidensindikator föll tillbaka 3,7 enheter efter en nästan lika stor uppgång månaden innan men pekar fortsatt på ett något starkare läge än normalt. Mer dämpade signaler om de senaste månadernas försäljningstillväxt samt sänkta förväntningar på försäljningsutvecklingen framöver förklarar fallet.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll 1,1 enheter, till 98,3 vilket indikerar ett något svagare läge än normalt. Dämpningen förklaras främst av en svagare efterfrågeutveckling de senaste månaderna. Samtidigt rapporterar tjänsteföretagen fortsatt om en jämförelsevis stark sysselsättningsutveckling.

Hushållens konfidensindikator steg 3,1 enheter, men ligger fortsatt under det historiska genomsnittet. Frågorna om hushållens egen ekonomi drev upp indikatorn, tillsammans med inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget. Synen på den svenska ekonomin bidrog däremot på nedåtsidan.

Indikatorer


Apr 2019

Maj 2019

Jun 2019

Diff

Läget

Barometerindikatorn

102,4

99,4

98,1

-1,3

-

Konfidensindikatorer






Tillverkningsindustri

107,7

102,9

100,2

-2,7

=

Bygg- & anläggning

102,4

102,1

101,1

-1,0

+

Detaljhandel

103,2

106,0

102,3

-3,7

+

Tjänstesektorn

99,3

99,4

98,3

-1,1

-

Hushåll

95,4

90,7

93,8

3,1

-

Mikroindex hushåll

101,0

90,3

97,4

7,1

-

Makroindex hushåll

92,0

91,3

90,5

-0,8

-


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.


Vi vill gärna veta vad du tycker

Har du tid att svara på några korta frågor om Konjunkturbarometern? Det skulle vara till stor hjälp för oss. Enkäten tar högst några minuter att besvara.