2019-05-28

Konjunkturbarometern maj 2019

Barometerindikatorn gick ner till historiskt genomsnitt

Barometerindikatorn föll i maj, till 99,8 från 102,5 månaden innan. Den pekar därmed på ett normalstarkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin, som haft en nedåtgående trend sedan i september förra året, föll 4,0 enheter. Den landar dock på en nivå över det historiska genomsnittet och pekar på ett något starkare läge än normalt. Framför allt är signalerna från konsumtionsvaruindustrin fortsatt starka medan insats- och investeringsvaruindustrin visar på ett läge nära det normala.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade marginellt i maj, från 102,7 i april till 102,4. Det är fortsatt stor skillnad mellan de ingående frågorna såtillvida att omdömena om orderstockarnas storlek är jämförelsevis starka medan anställningsplanerna är något pessimistiska och pekar på en viss nedgång i antalet anställda framöver.

Detaljhandelns konfidensindikator steg för tredje månaden i rad. Uppgången i maj beror främst på att färre företag än förra månaden svarar att varulagren är för stora i nuläget.

Tjänstesektorns konfidensindikator uppgår till oförändrade 99,3 och pekar sammantaget på ett normalstarkt läge. Tjänsteföretagen rapporterar dock om en starkare sysselsättningstillväxt än normalt och anställningsplanerna pekar på fortsatta nyanställningar även framöver.

Hushållens konfidensindikator föll 4,5 enheter till det lägsta värdet som uppmätts på över sex år. Nedgången är en följd av en dämpning i inställningen till den egna ekonomin och till kapitalvaruinköp. Mikroindex föll hela 10,5 enheter, men efter en relativt stor uppgång månaden innan.

Fördjupning

Alternativa hushållsindikatorer Pdf, 243.6 kB.

Indikatorer


Mar 2019

Apr 2019

Maj 2019

Diff

Läget

Barometerindikatorn

101,3

102,5

99,8

-2,7

=

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

106,5

107,7

103,7

-4,0

+

Bygg- & anläggning

102,9

102,7

102,4

-0,3

+

Detaljhandel

99,1

103,0

106,6

3,6

+

Tjänstesektorn

99,2

99,3

99,3

0,0

=

Hushåll

94,1

95,5

91,0

-4,5

-

Mikroindex hushåll

95,4

101,0

90,5

-10,5

-

Makroindex hushåll

92,5

92,1

91,5

-0,6

-


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.


Vi vill gärna veta vad du tycker

Har du tid att svara på några korta frågor om Konjunkturbarometern? Det skulle vara till stor hjälp för oss. Enkäten tar högst några minuter att besvara.