2019-04-25

Konjunkturbarometern april 2019

Hushållen mer positiva om sin egen ekonomi

Barometerindikatorn steg 0,8 enheter i april, till 102,7. Uppgången förklaras av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg marginellt i april och pekar fortsatt på ett starkare läge än normalt. Starkast är signalerna från konsumtionsvaruindustrin men även investeringsvaruindustrins konfidensindikator ligger på en nivå klart över det historiska genomsnittet. Insatsvaruindustrin rapporterar däremot om ett något svagare läge än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i april och överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. Byggföretagen är jämförelsevis nöjda med innevarande orderstock vilket förklarar att konfidensindikatorn överstiger 100. Förväntningarna på utvecklingen framöver är däremot pessimistiska. Särskilt pessimistiska är företagen om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 4,4 enheter i april och överstiger åter det historiska genomsnittet. Såväl sällanköps- som motorfordonshandel bidrog till uppgången medan dagligvaruhandeln rapporterar om ett ungefär oförändrat läge.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll tillbaka marginellt efter förra månadens relativt kraftiga uppgång. Indikatorn pekar därmed på ett något svagare läge än normalt i tjänstesektorn.

Hushållens konfidensindikator steg 1,8 enheter i april, till följd av en mer optimistisk syn på den egna ekonomin. Hushållens syn på den svenska ekonomin fortsätter att vara klart mer pessimistisk än normalt.

Indikatorer


Feb

2019

Mar

2019

Apr

2019

Läget

Barometerindikatorn

102,1

101,9

102,7

0,8

+

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

113,4

107,5

108,4

0,9

+

Bygg- & anläggning

101,9

103,2

102,9

-0,3

+

Detaljhandel

97,6

99,1

103,5

4,4

+

Tjänstesektorn

93,8

99,4

98,8

-0,6

-

Hushåll

93,0

94,0

95,8

1,8

-

Mikroindex hushåll

94,2

95,4

100,8

5,4

=

Makroindex hushåll

92,6

92,5

92,1

-0,4

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher


Vi vill gärna veta vad du tycker

Har du tid att svara på några korta frågor om Konjunkturbarometern? Det skulle vara till stor hjälp för oss. Enkäten tar högst några minuter att besvara.