2019-03-27

Konjunkturbarometern mars 2019

Tjänstesektorn balanserar upp nedgång i tillverkningsindustrin

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt även i mars. Den uppgår till 101,7 jämfört med 101,9 i februari och indikerar fortsatt ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll 5,5 enheter och hamnar därmed under 110 för första gången på över två år. Den fråga som bidrar mest till nedgången är förväntningarna på produktionen på tre månaders sikt, som har justerats ner till en lägre nivå än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,2 enheter och överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. Såväl orderstocksomdömen som anställningsplaner bidrog till ökningen men det är endast orderstocksomdömena som håller uppe indikatorn på en nivå över det normala.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg något till följd av höjda förväntningar på försäljningsvolymen de kommande tre månaderna. De starkaste signalerna kommer fortsatt från dagligvaruhandeln medan sällanköps- och motorfordonshandeln rapporterar om ett svagare läge än normalt.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg hela 5,1 enheter i mars men ligger fortsatt något under det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av att tjänsteföretagen rapporterar om en bättre utveckling av den egna verksamheten liksom en ökad efterfrågan på företagets tjänster de senaste månaderna.

Hushållens konfidensindikator steg för andra månaden i rad men understiger fortsatt det historiska genomsnittet. Uppgången i mars förklaras av en förbättrad syn på hur den egna ekonomin utvecklats det senaste året. Att indikatorn understiger 100 förklaras främst av en jämförelsevis negativ inställning till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror samt en pessimistisk syn på hur svensk ekonomi kommer att utvecklas det kommande året.

Indikatorer


Jan

2019

Feb

2019

Mar

2019

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

101,8

101,9

101,7

-0,2

+

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

111,2

113,0

107,5

-5,5

+

Bygg- & anläggning

102,6

101,9

103,1

1,2

+

Detaljhandel

100,9

97,6

98,6

1,0

-

Tjänstesektorn

95,6

93,8

98,9

5,1

-

Hushåll

92,2

93,0

94,0

1,0

-

Mikroindex hushåll

94,1

94,2

95,4

1,2

-

Makroindex hushåll

90,3

92,6

92,3

-0,3

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher