2019-02-27

Konjunkturbarometern februari 2019

Tillverkningsindustrin fortsätter att hålla upp barometerindikatorn

Barometerindikatorn steg marginellt i februari, till 102,4 från 102,0 i januari. Indikatorn pekar fortsatt på ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Att indikatorn överstiger det historiska genomsnittet förklaras dock i det närmaste helt av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator vände upp något i februari efter att ha fallit fyra månader i rad. Den visar fortsatt på ett betydligt starkare läge än normalt beroende på läget i konsumtionsvaruindustrin och då särskilt industri för icke varaktiga konsumtionsvaror som livsmedel och läkemedel.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll marginellt men fortsätter att indikera ett något starkare läge än normalt. Byggföretagens omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget är fortsatt jämförelsevis starka medan anställningsplanerna pekar på neddragningar av antalet anställda framöver.

Detaljhandelns konfidensindikator föll för tredje månaden i rad i februari, till en nivå under det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras av ett ökat missnöje med varulagrens storlek inom dagligvaru- och motorfordonshandeln samt sänkta förväntningar på försäljningsvolymen inom sällanköpsvaruhandeln.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll för femte månaden i rad, till den lägsta nivån sedan april 2013. Företagen rapporterar om en svagare utveckling av såväl den egna verksamheten som av efterfrågan. Dock är tjänsteföretagen jämförelsevis nöjda med nuvarande uppdragsvolymer och anställningsplanerna pekar på en ökning av antalet anställda de närmaste månaderna.

Hushållens konfidensindikator ändrades inte nämnvärt i februari och visar på en fortsatt pessimistisk syn på ekonomin bland hushållen

Indikatorer


Dec

2018

Jan

2019

Feb

2019

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

105,7

102,0

102,4

0,4

+

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

115,5

111,7

114,3

2,6

++

Bygg- & anläggning

101,3

102,3

101,6

-0,7

+

Detaljhandel

102,3

100,4

97,6

-2,8

-

Tjänstesektorn

98,3

95,6

93,8

-1,8

-

Hushåll

96,2

92,2

92,5

0,3

-

Mikroindex hushåll

98,2

94,1

93,7

-0,4

-

Makroindex hushåll

92,6

90,3

92,3

2,0

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher