2018-10-25

Konjunkturbarometern oktober 2018

Hushållen förväntar sig försämrad svensk ekonomi det kommande året

Barometerindikatorn föll något i oktober, från 111,2 i september till 108,0. Samtliga sektorer bidrog till nedgången. Nivån pekar, trots nedgången, på att läget i ekonomin är fortsatt starkare än normalt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll för andra månaden i rad i oktober men pekar fortsatt på ett betydligt starkare läge än normalt. Nedgången förklaras av svagare signaler från konsumtions- och insatsvaruindustri. Signalerna från investeringsvaruindustrin blev tvärtom något starkare i oktober.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll från 106,2 till 103,3 i oktober. Bägge ingående frågor, synen på orderstockarna i nuläget samt anställningsplanerna på tre månaders sikt, bidrog till nedgången.

Detaljhandelns konfidensindikator, som steg rejält förra månaden, föll tillbaka till en nivå strax över det historiska genomsnittet i oktober. Dagligvaruhandeln är den bransch som håller uppe konfidensindikatorn för detaljhandeln över det historiska genomsnittet. De andra delarna av detaljhandeln, motorfordons- och sällanköpshandeln, har konfidensindikatorer som ligger under det normala.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll också tillbaka i oktober efter en förhållandevis stor uppgång i september. Främst är det sänkta förväntningar på efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna som förklarar nedgången.

Hushållens konfidensindikator föll 4,0 enheter i oktober, till en nivå nära det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras främst av att fler hushåll förväntar sig en försämring av den svenska ekonomin på tolv månaders sikt. 

Mindre revideringar i Konjunkturbarometern

Barometerresultaten för branschen bygg- och anläggningsverksamhet har reviderats något för perioden juni 2016–september 2018.

För mer information: Revideringar oktober 2018 (PDF) Pdf, 162.9 kB.

Indikatorer

Aug

2018

Sep

2018

Okt

2018

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

111,2

111,2

108,0

-3,2

+

Konfidensindikatorer






Tillverkningsindustri

121,2

117,3

115,4

-1,9

++

Bygg- & anläggning

106,8

106,2

103,3

-2,9

+

Detaljhandel

102,0

107,6

101,2

-6,4

+

Tjänstesektorn

101,6

105,2

102,7

-2,5

+

Hushåll

102,9

103,5

99,5

-4,0

=

Mikroindex hushåll

102,4

102,3

99,2

-3,1

=

Makroindex hushåll

100,0

101,0

97,9

-3,1

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher