2018-09-27

Konjunkturbarometern september 2018

Lyft för detaljhandeln och tjänstesektorn i september

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt mellan augusti och september, från 111,6 till 111,7. Den visar fortsatt på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin.

Tillverkningsindustrin är den enda sektor som bidrar på nedåtsidan i september. Konfidensindikatorn föll 4,5 enheter, främst till följd av att färdigvarulagren sammantaget bedöms vara något för stora istället för något för små. Det ökade missnöjet med lagren är dock främst hänförbart till konsumtionsvaruindustrin. Konfidensindikatorn pekar dock på ett fortsatt mycket starkt läge för tillverkningsindustrin.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i september och ligger stabilt över det historiska genomsnittet. Byggföretagen är oförändrat nöjda med orderstockarnas storlek och anställningsplanerna pekar fortsatt på en jämförelsevis stark sysselsättningsutveckling.

Detaljhandelns konfidensindikator steg för andra månaden i rad i september, med hela 5 enheter. Septemberuppgången förklaras dels av starkare signaler om de senaste månadernas försäljningsutveckling och dels av att en ökad andel företag inom dagligvaruhandeln svarar att varulagren är för små för närvarande.

Även tjänstesektorns konfidensindikator steg förhållandevis mycket i september, från 101,3 till 106,0, vilket är den högsta nivån som noterats sedan i december 2017. Uppgången är bred såtillvida att samtliga tre ingående frågor bidrog positivt. Uppgången är förhållandevis bred även bland delbranscherna.

Hushållens konfidensindikator steg ytterligare något i september, för fjärde månaden i rad. Bland annat blev inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror mer positiv.

Indikatorer

Jul

2018

Aug

2018

Sep

2018

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

109,3

111,6

111,7

0,1

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

117,6

122,0

117,5

-4,5

++

Bygg- & anläggning

106,0

108,1

108,3

0,2

+

Detaljhandel

96,4

102,0

107,5

5,5

+

Tjänstesektorn

103,3

101,3

106,0

4,7

+

Hushåll

100,3

103,1

103,6

0,5

+

Mikroindex hushåll

97,4

102,4

102,3

-0,1

+

Makroindex hushåll

100,3

100,3

101,2

0,9

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher