2018-08-30

Konjunkturbarometern augusti 2018

Barometerindikatorn upp för tredje månaden i rad

Barometerindikatorn steg ytterligare i augusti, från 109,7 i juli till 111,5. Nivån pekar på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Det är tredje månaden i rad som indikatorn stiger.

Det starka läget inom tillverkningsindustrin visar inga tecken på att avta. Konfidensindikatorn för industrin steg istället ytterligare i augusti. Allra starkast är signalerna från företagen inom massa- och pappersindustri samt annan transportmedelsindustri (tillverkning av andra transportmedel än motorfordon).

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i augusti. Uppgången förklaras av rejält uppjusterade anställningsplaner bland företagen inom anläggningsverksamhet.

Detaljhandelns optimism återhämtade sig en del i augusti efter en rejäl nedgång förra månaden. Konfidensindikatorn steg 5,2 enheter och pekar åter på ett starkare läge än normalt. Förbättringen kommer från sällanköpshandeln vars konfidensindikator dock fortsatt understiger det historiska genomsnittet.

Tjänstesektorn är i augusti den enda sektor som redovisar något svagare signaler än föregående månad. Konfidensindikatorn backade 1,6 enheter men överstiger fortsatt det historiska genomsnittet.

Hushållens tillförsikt ökade för tredje månaden i rad. Det är särskilt synen på hur den egna ekonomin utvecklats det senaste året som har förbättrats från förra mätningen.

Indikatorer

 

Jun 2018

Jul 2018

Aug 2018

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

108,9

109,7

111,5

1,8

++

Konfidensindikatorer

     

Tillverkningsindustri

116,0

118,5

121,8

3,3

++

Bygg- & anläggning

105,5

105,5

108,5

3,0

+

Detaljhandel

105,1

96,9

102,1

5,2

+

Tjänstesektorn

104,6

103,1

101,5

-1,6

+

Hushåll

97,5

100,7

102,6

1,9

+

Mikroindex hushåll

94,8

97,0

102,1

5,1

+

Makroindex hushåll

99,2

100,3

99,9

-0,4

=

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher