2018-06-20

Konjunkturbarometern juni 2018

Det ljusa stämningsläget håller i sig i juni

Barometerindikatorn uppgår till 108,7 i juni jämfört med 108,6 förra månaden. Nivån visar på ett oförändrat starkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Det är dock enbart företagens syn på ekonomin som bidrar till den höga nivån på den sammanfattande indikatorn. Hushållens syn på ekonomin dämpades för sjunde månaden i rad och är i ett historiskt perspektiv mer pessimistisk än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin fortsätter att peka på ett betydligt starkare läge än normalt, även om den backade något i juni. Signalerna är starka på bred front bland industrins delbranscher. Nedgången i juni förklaras bland annat av en viss dämpning i de historiskt starka omdömena om orderstockarnas storlek. Samtidigt är det färre som anser att lagren är för små, vilket också ger ett negativt bidrag till konfidensindikatorn.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg åter något efter förra månadens kraftiga nedgång och pekar på ett starkare läge än normalt. Det är framför allt byggföretagens omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget som överstiger det historiska genomsnittet. Anställningsplanerna för de närmaste månaderna uppgår till en historiskt normal nivå vilket visar på i stort sett oförändrad sysselsättning.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg i juni, för andra månaden i rad. Uppgången förklaras av att färre företag uppger att varulagren är för stora. Även konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg i juni och visar på en starkare optimism än normalt bland tjänsteföretagen. Framför allt är signalerna starka om efterfrågan på företagens tjänster och uppdragsvolymerna. Synen på hur den egna verksamheten utvecklats är däremot något svagare än normalt, trots en viss förstärkning i juni.

Fördjupning

Har sambandet mellan Barometerindikatorn och BNP-tillväxt ändrats över tid? Pdf, 532.6 kB.

Indikatorer

 

Apr

2018

Maj

2018

Jun

2018

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

110,2

108,6

108,7

0,1

+

Konfidensindikatorer

     

Tillverkningsindustri

119,4

118,5

116,1

-2,4

++

Bygg- & anläggning

112,2

104,1

105,7

1,6

+

Detaljhandel

99,8

103,1

105,6

2,5

+

Tjänstesektorn

101,8

101,3

104,4

3,1

+

Hushåll

100,9

97,9

96,8

-1,1

-

Mikroindex hushåll

98,1

95,8

94,0

-1,8

-

Makroindex hushåll

99,8

100,2

98,9

-1,3

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher