2018-05-29

Konjunkturbarometern maj 2018

Stor tillbakagång för bygg- och anläggningsverksamhet

Barometerindikatorn gick ner från 110,4 i april till 108,8 i maj. Majsiffran pekar, trots nedgången, på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin visar fortsatt på ett mycket starkt läge trots en viss dämpning från förra månaden. Industriföretagen är nöjda med orderstockanas storlek och planerar för ökad produktion de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll hela 8 enheter i maj, till den lägsta nivån på närmare tre år. Främst beror nedgången på att företagen har sänkt sina förväntningar på sysselsättningsutvecklingen de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 1,9 enheter i maj och överstiger det historiska genomsnittet. Inom detaljhandeln är det dagligvaruhandeln som rapporterar om det starkaste läget, medan sällanköps- och motorfordonshandeln är mer dämpade än normalt.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn ändrades inte nämnvärt i maj och visar fortsatt på ett något starkare läge än normalt. Tjänsteföretagen ser ljust på efterfrågeutvecklingen men har en jämförelsevis dämpad syn på hur den egna verksamheten utvecklats.

Hushållens konfidensindikator föll för sjätte månaden i rad, till en nivå under det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras av en minskad optimism bland hushållen om hur den egna ekonomin kommer att utvecklas det närmaste året samt en alltmer dämpad inställning till om det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror i nuläget.

Indikatorer

 

Mar 2018

Apr 2018

Maj 2018

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

108,9

110,4

108,8

-1,6

+

Konfidensindikatorer

     

Tillverkningsindustri

115,5

120,2

118,6

-1,6

++

Bygg- & anläggning

110,2

112,3

104,3

-8,0

+

Detaljhandel

106,9

100,7

102,6

1,9

+

Tjänstesektorn

102,2

101,5

101,3

-0,2

+

Hushåll

101,1

100,5

98,5

-2,0

-

Mikroindex hushåll

100,6

97,8

96,5

-1,3

-

Makroindex hushåll

99,9

99,6

100,1

0,5

=

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher