2018-04-26

Konjunkturbarometern april 2018

Uppåt i april, främst tack vare bygg- och industriföretagen

Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april, efter att ha fallit fyra månader i rad. Den uppgår därmed till 110,4 vilket pekar på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll.

Uppgången förklaras främst av än starkare signaler från tillverkningsindustrin, vars konfidensindikator steg hela 5,1 enheter i april. Denna uppgång drivs i sin tur av industriföretagens uppjusterade produktionsplaner på tre månaders sikt samt en något ljusare syn på färdigvarulagren.

Även bygg- och anläggning bidrog åter på uppåtsidan. Konfidensindikatorn steg för andra månaden i rad och visar på ett betydligt starkare läge än normalt. Byggföretagen är fortsatt positiva om orderstockarnas storlek och planerar att nyanställa i betydligt större utsträckning än normalt.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln föll hela 5,3 enheter i april, till en nivå strax över det historiska genomsnittet. Det är framför allt nedjusterade förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna som förklarar nedgången.

Signalerna från tjänstesektorn dämpades ytterligare något i april. Konfidensindikatorn visar dock på ett något starkare läge än normalt och företagens samlade omdömen om uppdragsvolymerna ligger betydligt över det historiska genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt men ligger kvar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Mikroindex föll samtidigt till den lägsta nivån på över tre år. Nedgången förklaras främst av att hushållen ytterligare sänkt sina förväntningar på hur mycket pengar de planerar att lägga på kapitalvaruinköp de närmaste tolv månaderna.

Indikatorer

Feb 2018

Mar 2018

Apr 2018

För-ändring

Läget

Barometerindikatorn

109,6

108,8

110,4

1,6

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

114,7

115,2

120,3

5,1

++

Bygg- & anläggning

106,1

110,5

112,2

1,7

++

Detaljhandel

105,6

106,4

101,1

-5,3

+

Tjänstesektorn

104,3

102,5

101,5

-1,0

+

Hushåll

104,1

100,8

100,3

-0,5

=

Mikroindex hushåll

101,3

100,6

97,8

-2,8

-

Makroindex hushåll

102,3

99,5

99,1

-0,4

=

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher


Förändringar i hushållsbarometern

I november 2017 utgick de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Sedan januari 2018 ingår frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast var tredje månad (januari, april, juli och oktober).