2018-03-27

Konjunkturbarometern mars 2018

Hushållens syn på ekonomin dämpades

I mars föll barometerindikatorn för fjärde månaden i rad, från 109,4 till 108,4. Trots de senaste månadernas nedgång visar indikatorn på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången i mars förklaras av en ytterligare dämpning i hushållens syn på ekonomin samt något svalare signaler från tjänstesektorn.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator har inte ändrats nämnvärt och visar fortsatt på ett mycket starkt läge. Omdömena om orderstockarna är historiskt starka och jämförelsevis få företag är missnöjda med storleken på sina lager. Produktionsplanerna ligger kvar i nivå med det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för bygg och anläggning återhämtade sig efter förra månadens fall och pekar åter på ett betydligt starkare läge än normalt. Omdömena om orderstockarna stärktes ytterligare något och anställningsplanerna justerades upp igen efter förra månadens nedgång.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln är i stort sett oförändrad från förra månaden. Företagen rapporterar visserligen om en svagare försäljningsutveckling än normalt de senaste månaderna men är samtidigt mycket optimistiska om den kommande utvecklingen.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll till följd av svagare signaler om hur företagens verksamhet utvecklats de senaste månaderna. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna är dock oförändrat optimistiska.

Hushållens konfidensindikator föll för fjärde månaden i rad men pekar trots dämpningen på att hushållen är något mer positiva än normalt. Framför allt var det synen på den svenska ekonomin som försämrades i mars.

Indikatorer

 

Jan

2018

Feb

2018

Mar

2018

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

110,0

109,4

108,4

-1,0

+

Konfidensindikatorer

     

Tillverkningsindustri

114,2

114,1

114,5

0,4

++

Bygg- & anläggning

110,1

106,2

110,3

4,1

++

Detaljhandel

103,2

106,4

106,1

-0,3

+

Tjänstesektorn

104,7

104,5

102,2

-2,3

+

Hushåll

105,8

104,2

101,5

-2,7

+

Mikroindex hushåll

107,8

101,6

101,3

-0,3

+

Makroindex hushåll

102,5

102,1

99,7

-2,4

=

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Förändringar i hushållsbarometern

I november 2017 utgick de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Sedan januari 2018 ingår frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast var tredje månad (januari, april, juli och oktober).