2018-02-27

Konjunkturbarometern februari 2018

Mindre optimistiska byggföretag och hushåll

Barometerindikatorn föll marginellt i februari, från 110,1 i januari till 109,5. Nedgången förklaras av något mer dämpade signaler från byggföretagen och hushållen. Det är tredje månaden i rad som indikatorn går ned, men februarivärdet visar fortfarande på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi.

De senaste månadernas nedgång i tillverkningsindustrins konfidensindikator bromsade in i februari. Indikatorn är i stort sett oförändrad jämfört med förra månaden och visar på ett mycket starkt läge i tillverkningsindustrin. Framför allt är industriföretagens omdömen om orderstockarna i nuläget betydligt starkare än normalt. Produktionsplanerna på tre månaders sikt har däremot justerats ner och visar nu på normala produktionsförväntningar.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 3,3 enheter i februari och har därmed minskat med drygt 8 enheter sedan oktober i fjol. Februaritappet förklaras främst av att byggföretagen redovisar något mindre optimistiska anställningsplaner än föregående månad.

Detaljhandelns konfidensindikator steg i februari, främst till följd av stigande förväntningar på försäljningsutvecklingen de kommande månaderna. Indikatorn visar fortsatt på ett starkare läge än normalt. Det gör även tjänstenäringarnas konfidensindikator som inte ändrades nämnvärt i februari.

Hushållens förtroende för ekonomin sjönk något i februari, men är starkare än normalt. Mikroindex föll hela 6,4 enheter, framför allt på grund av nedjusterade inköpsplaner för kapitalvaror. Dessa inköpsplaner steg dock ovanligt mycket vid förra mätningen, så nedjusteringen är mer att betrakta som en återgång till en tidigare nivå.

Indikatorer

 

Dec 2017

Jan 2018

Feb 2018

För-ändring

Läget

Barometerindikatorn

112,2

110,1

109,5

-0,6

+

Konfidensindikatorer

     

Tillverkningsindustri

116,4

113,9

114,0

0,1

++

Bygg- & anläggningsverksamhet

110,2

109,5

106,2

-3,3

+

Detaljhandel

103,6

103,7

105,8

2,1

+

Privata tjänstenäringar

106,9

104,9

104,5

-0,4

+

Hushåll

107,8

106,7

104,7

-2,0

+

Mikroindex hushåll

104,3

108,5

102,1

-6,4

+

Makroindex hushåll

104,8

102,8

102,4

-0,4

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Förändringar i hushållsbarometern

I november 2017 utgick de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Sedan januari 2018 ingår frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast var tredje månad (januari, april, juli och oktober).