2017-12-21

Konjunkturbarometern december 2017

Tillverkningsindustri starkare än normalt trots decembertapp

Barometerindikatorn föll 1,3 enheter i december, från 113,8 i november till 112,5. Den visar dock fortsatt på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av nedgång i tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljandel, medan tjänstenäringarnas konfidensindikator steg 2,0 enheter. Hushållens syn på ekonomin ändrades inte nämnvärt i december och är fortsatt mer positiv än normalt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll 4,2 enheter i december. Trots fallet landar indikatorn på en mycket hög nivå och indikerar fortsatt att läget i tillverkningsindustrin är betydligt starkare än normalt. Den komponent som framför allt drar ner indikatorn är företagens produktionsplaner på tre månaders sikt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk för andra månaden i rad, till 110,3 i december. Nedgången förklaras av något nedjusterade anställningsplaner på tre månaders sikt. Nivån på konfidensindikatorn visar dock på ett fortsatt mycket starkt läge i byggsektorn.

Även detaljhandelns konfidensindikator föll något i december, men ligger fortfarande en bit över det historiska genomsnittet. Ett visst ökat missnöje med för stora varulager förklarar nedgången.

Konfidensindikatorn för tjänstenäringarna steg från 104,9 i november till 106,9 i december och pekar på ett starkare läge än normalt i tjänstesektorn. Uppgången beror på bättre verksamhetsutveckling de senaste månaderna och höjda förväntningar på hur efterfrågan på företagets tjänster kommer att utvecklas de kommande månaderna.

Både hushållens mikro- och makroindex är i stort sett oförändrade i december. De visar fortsatt på att hushållen har en mer positiv syn än normalt, på både sin egen och Sveriges ekonomi.

Indikatorer

 

Okt

2017

Nov

2017

Dec

2017

Läget

Barometerindikatorn

113,5

113,8

112,5

++

Konfidensindikatorer:

    

Totala näringslivet

109,9

110,0

109,6

+

Tillverkningsindustri

121,0

121,0

116,8

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

114,7

112,3

110,3

++

Detaljhandel

103,3

104,2

102,9

+

Privata tjänstenäringar

104,7

104,9

106,9

+

Hushåll

106,6

108,0

108,2

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Okt 2017

Nov 2017

Dec 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,8

2,3

2,8

0,5

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

3,2

2,6

3,4

0,8

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,26

2,27

2,31

0,04

2 års sikt

2,74

2,74

2,74

0,00

5 års sikt

3,58

3,49

3,44

-0,05

Förändringar i hushållsbarometern

I november 2017 utgick de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Från och med januari 2018 kommer frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast att ingå i undersökningen var tredje månad (januari, april, juli och oktober).