2017-11-29

Konjunkturbarometern november 2017

Positiva hushåll ser låg risk för arbetslöshet

Barometerindikatorn steg från 113,4 i oktober till 114,1 i november. Nivån visar på en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. I näringslivet bidrog tillverkningsindustri och detaljhandel till uppgången. Hushållens konfidensindikator steg för andra månaden i rad i november. Hushållen bedömer dessutom risken att själv bli arbetslös som den lägsta på sexton år.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg från 121,2 i oktober till 121,9 i november och pekar på ett fortsatt mycket starkt läge för industrin som helhet. Signalerna är fortsatt starka på bred front bland industrins delbranscher.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 2,5 enheter i november på grund av att byggföretagens syn på orderstockarnas storlek dämpats något. Nivån på indikatorn visar dock fortsatt på ett betydligt starkare läge än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg för andra månaden i rad, från 103,2 till 104,0. Av detaljhandelns delar är det dock endast livsmedelhandeln som bidrar till uppgången i den samlade indikatorn.

Konfidensindikatorn för tjänstenäringarna är oförändrad från förra månaden och uppgår till 104,7, vilket visar på ett något starkare läge än normalt. Tjänsteföretagens syn på uppdragsvolymen är fortsatt betydligt ljusare än normalt, även om den dämpades något i november, och förväntningarna på efterfråge- och sysselsättningsutveckling är oförändrat optimistiska.

Indikatorer

 

Sep
2017

Okt
2017

Nov
2017

Läget

Barometerindikatorn

113,9

113,4

114,1

++

Konfidensindikatorer:

    

Totala näringslivet

110,3

109,9

110,1

++

Tillverkningsindustri

124,8

121,2

121,9

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

114,0

115,0

112,5

++

Detaljhandel

101,2

103,2

104,0

+

Privata tjänstenäringar

104,3

104,7

104,7

+

Hushåll

102,0

105,9

108,0

+


Anmärkningar:

Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Sep 2017

Okt 2017

Nov 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,5

2,8

2,3

-0,5

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,8

3,2

2,6

-0,6

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,25

2,26

2,27

0,01

2 års sikt

2,73

2,74

2,74

0,00

5 års sikt

3,47

3,58

3,49

-0,09

Förändringar i hushållsbarometern

I november 2017 utgick de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Från och med januari 2018 kommer frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast att ingå i undersökningen var tredje månad (januari, april, juli och oktober).