2017-09-27

Konjunkturbarometern september 2017

Starkt läge för tillverkningsindustrin

Barometerindikatorn steg från 110,5 i augusti till 113,8 i september. Det är sjätte månaden i rad som indikatorn överstiger 110, det vill säga indikerar betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Ökningen i september beror främst på ytterligare förstärkta signaler från tillverkningsindustrin, vars konfidensindikator därmed nådde en ny högstanivå. Övriga företagssektorer bidrog något negativt till barometerindikatorn och hushållens syn på ekonomin förbättrades endast marginellt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg hela 8,2 enheter, till en ny högstanivå. Ökningen förklaras främst av rejält uppjusterade produktionsplaner på tre månaders sikt. Synen på läget är ljus på bred front och en majoritet av industrins delbranscher rapporterar om ett starkt eller mycket starkt läge.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll tillbaka marginellt efter förra månadens uppgång, men fortsätter indikera ett betydligt starkare läge än normalt i byggsektorn. Fler företag än tidigare rapporterar att byggandet har ökat de senaste månaderna. Nettotalet, det vill säga skillnaden mellan andelen företag som redovisar ökat respektive minskat byggande, uppgår till den högsta nivån sedan 1996.

Detaljhandelns konfidensindikator föll för tredje månaden i rad i september och landar strax över det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras av en svagare försäljningsutveckling de senaste tre månaderna.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna föll 1,3 enheter i september, främst till följd av något sänkta förväntningar på efterfrågan de närmaste månaderna. Nivån på tjänsteindikatorn visar dock fortsatt på ett starkare läge än normalt i tjänstesektorn.

Indikatorer

 

Jul

2017

Aug

2017

Sep

2017

Läget

Barometerindikatorn

111,9

110,5

113,8

++

Konfidensindikatorer:

    

Totala näringslivet

110,1

109,0

110,3

++

Tillverkningsindustri

119,6

116,4

124,6

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

111,0

115,1

114,1

++

Detaljhandel

105,7

103,0

101,2

+

Privata tjänstenäringar

104,9

105,6

104,3

+

Hushåll

102,2

101,0

101,8

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Jul 2017

Aug 2017

Sep 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,7

2,1

2,5

0,4

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

3,2

2,2

2,8

0,6

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,21

2,27

2,25

-0,02

2 års sikt

2,74

2,82

2,73

-0,09

5 års sikt

3,49

3,70

3,47

-0,23

 

Planerade förändringar i hushållsbarometern

Från och med november 2017 utgår de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Från och med januari 2018 kommer de tre frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar endast att ingå i undersökningen var tredje månad (januari, april, juli och oktober).