2017-08-30

Konjunkturbarometern augusti 2017

Konjunkturbarometern visar fortsatt styrka

Barometerindikatorn föll från 112,3 i juli till 110,7 i augusti. Värdet överstiger dock fortsatt 110, vilket indikerar ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi. Den främsta orsaken till nedgågen i barometerindikatorn är tillverkningsindustrin vars konfidensindikator föll något mellan juli och augusti. Det är trots fallet femte månaden i rad som tillverkningsindustrin ligger högst av de ingående sektorerna i företagsbarometern och bilden är även fortsatt att det är ett ovanligt starkt läge i tillverkningsindustrin. Detaljhandeln bidrar också något till nedgågen i barometerindikatorn liksom hushållen vars optimism har dämpats till en historiskt genomsnittlig nivå.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri föll 3,0 enheter, men landar trots det på en fortsatt mycket hög nivå. Nedgången förklaras av små förändringar i samtliga tre ingående frågor. Industrin redovisar dock god ordertillväxt och har en fortsatt mycket positiv syn på orderstockarnas storlek. Produktionsplanerna på tre månaders sikt är förhållandevis optimistiska och anställningsplanerna visar på betydligt starkare sysselsättningsutveckling än normalt framöver.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 4,0 enheter, till det högsta värdet sedan december 2007. Uppgången förklaras främst av ytterligare förbättrade omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget.

Detaljhandelns konfidensindikator föll 2,5 enheter men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras av ett ökat missnöje med varulagren samt något nedjusterade förväntningar på försäljningsutvecklingen.

Tjänsteindikatorn visar på ett fortsatt starkt läge i den privata tjänstesektorn. Företagen är fortsatt förhållandevis nöjda med uppdragsvolymen och förväntningarna på efterfrågeutvecklingen är oförändrat mer optimistiska än normalt.

Indikatorer

 

Jun

2017

Jul

2017

Aug

2017

Läget

Barometerindikatorn

112,1

112,3

110,7

++

Konfidensindikatorer:

    

Totala näringslivet

110,6

110,7

109,2

+

Tillverkningsindustri

119,8

120,1

117,1

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

111,9

111,1

115,1

++

Detaljhandel

107,7

105,9

103,4

+

Privata tjänstenäringar

104,8

105,4

105,6

+

Hushåll

102,6

102,2

100,3

=

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

 

Jun 2017

Jul 2017

Aug 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,6

2,7

2,1

-0,6

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

3,1

3,2

2,2

-1,0

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,20

2,21

2,27

0,06

2 års sikt

2,65

2,74

2,82

0,08

5 års sikt

3,42

3,49

3,70

0,21