2017-07-27

Konjunkturbarometern juli 2017

Höga bristtal i näringslivet

Barometerindikatorn steg marginellt från 112,2 i juni till 112,4 i juli och pekar fortsatt på ett mycket positivt stämningsläge i ekonomin. Alla företagsindikatorer visar på ett starkare eller mycket starkare läge än normalt där tillverkningsindustrin är mest optimistisk. Hushållens konfidensindikator sjönk något i juli men ligger fortfarande över det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustrin rapporterar fortsatt om ett mycket starkare läge än normalt och konfidensindikatorn steg marginellt till 120,3 i juli från 119,9 i juni. Företagens samlade bedömning av storlekarna på de totala orderstockarna ligger på en rekordhög positiv nivå. Samtidigt uppger ungefär fyra av tio företag att de har brist på tekniska tjänstemän vilket är fler än någon gång under de senaste 30 åren.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i juli och visar på ett fortsatt mycket starkt läge. Sysselsättningen uppges ha ökat de senaste månaderna, men fortfarande rapporterar en mycket hög andel av företagen att brist på arbetskraft är det främsta hindret för byggandet.

Detaljhandelns konfidensindikator föll tillbaka något med 0,8 enheter. Nedgången förklaras av ett visst ökat missnöje med varulagren i nuläget. Företagen rapporterar däremot om en gynnsam försäljningssituation och har fortsatt optimistiska förväntningar.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 0,6 enheter i juli och visar på ett starkare läge än normalt. Trots en rapporterat stark sysselsättningsutveckling bedöms bristen på personal vara mycket stor. Inte sedan 2007 har bristtalet varit högre och störst uppges bristen vara bland arkitekter och datakonsulter.

Indikatorer

 

Max

Min

Maj 2017

Jun 2017

Jul 2017

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

116,9

67,0

111,2

112,2

112,4

0,2

++

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

118,9

66,6

108,0

110,7

110,8

0,1

++

Tillverkningsindustri

122,2

64,6

117,4

119,9

120,3

0,4

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

121,4

78,7

114,4

111,7

111,2

-0,5

++

Detaljhandel

124,5

65,8

100,5

107,2

106,4

-0,8

+

Privata tjänstenäringar

119,3

69,9

104,3

104,8

105,4

0,6

+

Hushåll

121,6

45,0

105,6

102,6

102,2

-0,4

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Maj 2017

Jun 2017

Jul 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,4

2,6

2,7

0,1

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,8

3,1

3,2

0,1

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

    

1 års sikt

2,17

2,20

2,21

0,01

2 års sikt

2,66

2,65

2,74

0,09

5 års sikt

3,40

3,42

3,49

0,07