2017-06-21

Konjunkturbarometern juni 2017

Ökad optimism i detaljhandeln

Barometerindikatorn steg från 111,7 i maj till 112,1 i juni och visar på ett fortsatt mycket positivt stämningsläge i ekonomin. Detaljhandeln är den sektor som sticker ut mest med en uppgång i konfidensindikatorn på hela 6,9 enheter i juni. Även tillverkningsindustrin bidrog till uppgången medan bygg- och anläggningsverksamhet bidrog negativt. Hushållens syn på sin egen ekonomi är fortsatt positiv, men förtroendet för den svenska ekonomin föll tillbaka igen efter förra månadens uppgång.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri pekar fortsatt på ett mycket starkt läge inom industrin. Framför allt är industriföretagen ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget. Antalet anställda uppges ha ökat de senaste månaderna och de optimistiska anställningsplanerna inför kommande tre månader signalerar om fortsatta nyanställningar.

Även byggföretagen ser fortsatt positivt på orderstockarnas storlek i nuläget. Förväntningarna på byggandet är fortfarande jämförelsevis höga men har trendmässigt dämpats under årets första del. En ökad andel husbyggare uppger att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ett ökat byggande, trots en stark sysselsättningsutveckling de senaste månaderna.

Detaljhandelns konfidensindikator steg hela 6,9 enheter i juni och visar nu på ett starkare läge än normalt. Ökningen kan främst kopplas till förbättrade försäljningsutfall de senaste månaderna och ett minskat missnöje med varulagrens storlek.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ändrades inte nämnvärt i juni utan ligger kvar en bit över det historiska genomsnittet. Tjänsteföretagen är fortsatt jämförelsevis nöjda med nuvarande uppdragsvolym och anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är i juni mycket optimistiska.

Indikatorer

 

Max

Min

Apr 2017

Maj 2017

Jun 2017

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

116,9

67,0

112,4

111,7

112,1

0,4

++

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

118,9

66,6

108,3

108,3

110,3

2,0

++

Tillverkningsindustri

122,4

64,5

122,4

118,2

119,9

1,7

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

121,5

78,8

111,1

114,2

112,1

-2,1

++

Detaljhandel

124,6

65,9

99,2

100,3

107,2

6,9

+

Privata tjänstenäringar

119,3

70,0

103,1

104,5

104,6

0,1

+

Hushåll

121,6

45,1

103,7

105,6

102,5

-3,1

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Apr 2017

Maj 2017

Jun 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,4

2,4

2,6

0,2

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

3,4

2,8

3,1

0,3

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,25

2,17

2,20

0,03

2 års sikt

2,72

2,66

2,65

-0,01

5 års sikt

3,45

3,40

3,42

0,02