2017-03-29

Konjunkturbarometern mars 2017

Företagen ser ljust på den närmaste framtiden

Barometerindikatorn föll i mars för tredje månaden i rad, från 110,8 i februari till 109,2. Nedgången drivs av tillverkningsindustrin och hushållen. Barometerindikatorn visar dock på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin och samtliga ingående sektorers konfidensindikatorer ligger över eller till och med betydligt över sina historiska genomsnitt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri föll 3,3 enheter i mars, men ligger kvar på en betydligt högre nivå än normalt. Nedgången förklaras främst av mindre optimistiska produktionsplaner för de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg istället 3,5 enheter till följd av en ännu ljusare syn på orderstockarna och rejält uppjusterade anställningsplaner.

Indikatorn för detaljhandel ändrades inte nämnvärt i mars utan ligger kvar något över normalnivå. Företagen rapporterar dock fortsatt om svagare försäljningstillväxt än normalt trots upprepade förväntningar om motsatsen.

Även tjänsteindikatorn är i stort sett oförändrad och visar på ett starkt läge och optimistiska förväntningar i tjänstesektorn.

Hushållens konfidensindikator föll 1,7 enheter i mars. Nedgången beror främst på att synen på den egna ekonomin dämpats något jämfört med förra månaden. Hushållens syn på svensk ekonomin är i stort sett oförändrad och fortsatt i nivå med det historiska genomsnittet.

Indikatorer

 

Max

Min

Jan 2017

Feb 2017

Mar 2017

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,1

67,0

111,4

110,8

109,2

-1,6

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

118,9

66,8

108,6

108,7

108,5

-0,2

+

Tillverkningsindustri

121,0

64,1

118,1

116,0

112,7

-3,3

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

121,7

78,9

110,1

111,1

114,6

3,5

++

Detaljhandel

124,5

66,0

99,3

103,0

103,3

0,3

+

Privata tjänstenäringar

119,2

70,2

105,7

105,9

105,7

-0,2

+

Hushåll

121,5

45,5

104,1

104,3

102,6

-1,7

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Jan 2017

Feb 2017

Mar 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,2

2,7

2,5

-0,2

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,7

3,0

2,5

-0,5

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,19

2,22

2,21

-0,01

2 års sikt

2,68

2,68

2,66

-0,02

5 års sikt

3,44

3,44

3,43

-0,01