2017-02-24

Konjunkturbarometern februari 2017

Detaljhandeln stärktes i en fortsatt ljus Konjunkturbarometer

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt i februari, från 111,9 i januari till 111,6. Den fortsätter därmed att visa på ett mycket ljust stämningsläge i ekonomin. Samtliga ingående företagssektorer rapporterar om ett starkt eller mycket starkt läge. Även detaljhandelns förtroende har återhämtat sig från förra månadens nedgång och ligger nu åter något över det historiska genomsnittet. Hushållens syn på ekonomin är fortsatt optimistisk.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll 1 enhet i februari, men fortsätter visa på ett betydligt starkare läge än normalt. Såväl företagens syn på orderstockar och färdigvarulager i nuläget som deras produktionsplaner för de närmaste månaderna bidrar till den starka bilden.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg ytterligare 1 enhet i februari och visar på ett fortsatt mycket starkt läge. Byggföretagen är nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget och anställningsplanerna på tre månaders sikt är klart mer optimistiska än normalt.

Detaljhandelns (inkluderar internethandel) konfidensindikator steg 3,7 enheter och överstiger därmed åter det historiska genomsnittet. Trots att tidigare höga förväntningar inte realiserats, rapporterar företagen återigen att de förväntar sig en stark försäljningstillväxt de kommande tre månaderna.

Tjänsteindikatorn ändrades endast marginellt i februari och ligger kvar en bit över det historiska genomsnittet. Efterfrågan på företagens tjänster uppges ha utvecklats väl de senaste månaderna och förväntningarna på efterfrågan och sysselsättning de närmaste månaderna är fortsatt optimistiska.

Indikatorer

 

Max

Min

Dec 2016

Jan 2017

Feb 2017

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,1

67,1

113,6

111,9

111,6

-0,3

++

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

118,9

66,8

111,6

108,9

109,0

0,1

+

Tillverkningsindustri

120,7

64,2

120,7

118,7

117,7

-1,0

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

121,8

78,9

108,9

110,2

111,2

1,0

++

Detaljhandel

124,4

66,1

102,0

99,1

102,8

3,7

+

Privata tjänstenäringar

119,2

70,3

108,9

105,9

105,7

-0,2

+

Hushåll

121,5

45,6

102,8

104,6

104,5

-0,1

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Dec 2016

Jan 2017

Feb 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,3

2,2

2,7

0,5

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,8

2,7

3,0

0,3

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,11

2,19

2,22

0,03

2 års sikt

2,61

2,68

2,68

0,00

5 års sikt

3,43

3,44

3,44

0,00