2017-01-27

Konjunkturbarometern januari 2017

Fortsatt ljust stämningsläge

Barometerindikatorn fortsätter att visa på ett ljust stämningsläge bland företag och hushåll. Den sjönk förvisso från 113,7 i december till 112,0 i januari, men ligger trots det betydligt över det historiska genomsnittet. Indikatorerna för alla företagssektorer, med undantag för detaljhandeln, ligger över eller mycket över normala nivåer. Hushållen optimism ökade något i januari men den ökade optimismen gäller främst den egna ekonomin.

Samtliga sektorer i näringslivet rapporterar att antalet anställda ökat de senaste månaderna. Trots det uppger en fortsatt hög andel företag att de har brist på arbetskraft. Anställningsplanerna är oförändrat optimistiska och signalerar om en stark sysselsättningsutveckling i näringslivet framöver.

Priserna uppges sammantaget ha ökat de senaste tre månaderna och företagens samlade omdöme om lönsamheten har förbättrats sedan oktober. En ökad andel företag aviserar också prishöjningar på tre månaders sikt.

I tillverkningsindustrin föll konfidensindikatorn tillbaka något efter förra månadens rejäla uppgång, men visar fortsatt på ett mycket starkt läge. Industriföretagen rapporterar om god order- och produktionstillväxt de senaste månaderna och är jämförelsevis nöjda med orderstockarna. Därtill är produktionsplanerna på tre månaders sikt fortsatt mycket optimistiska.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg åter till en nivå över 110, vilket visar på ett betydligt starkare läge än normalt. Företagen är nöjda med orderstockarna och förväntningarna på orderstockar och byggande på tre månaders sikt är fortsatt mycket optimistiska.

Detaljhandelns konfidensindikator föll för tredje månaden i rad, till en nivå strax under det historiska genomsnittet. Den låga nivån förklaras främst av en svagare utveckling i specialiserad butikshandel.

Andelen tjänsteföretag som anser att brist på arbetskraft är det främsta hindret för verksamheten har ökat tre kvartal i rad, till den högsta nivån sedan början av 2003.

Indikatorer

 

Max

Min

Nov 2016

Dec 2016

Jan 2017

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,2

67,1

109,0

113,7

112,0

-1,7

++

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

118,9

66,9

108,1

111,6

108,9

-2,7

+

Tillverkningsindustri

120,9

64,1

111,0

120,9

119,1

-1,8

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

121,9

78,9

112,1

108,8

110,1

1,3

++

Detaljhandel

124,4

66,2

103,0

102,1

99,1

-3,0

=

Privata tjänstenäringar

119,2

70,3

106,2

108,9

105,9

-3,0

+

Hushåll

121,5

45,7

105,3

103,0

104,6

1,6

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Nov 2016

Dec 2016

Jan 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,4

2,3

2,2

-0,1

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,9

2,8

2,7

-0,1

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,06

2,11

2,19

0,08

2 års sikt

2,58

2,61

2,68

0,07

5 års sikt

3,45

3,43

3,44

0,01