2016-12-20

Konjunkturbarometern december 2016

Starkt läge på bred front

Barometerindikatorn, som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin, steg för fjärde månaden i rad i december. Den uppgår därmed till 113,8 vilket pekar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Uppgången drivs främst av tillverkningsindustrin vars konfidensindikator bidrar med en jämförelsevis kraftig ökning. Även tjänsteindikatorn steg ett par enheter, medan konfidensindikatorerna för detaljhandel och bygg- och anläggningsverksamhet föll tillbaka något. Hushållens förtroende har dämpats från förra månaden men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg hela 11 enheter i december, till en historiskt hög nivå. Det är en jämförelsevis kraftig ökning från en månad till en annan och den förklaras främst av en stark utveckling i vissa enskilda branscher med stora svängningar. En majoritet av industribranschernas konfidensindikatorer överstiger dock det historiska genomsnittet, vilket signalerar att läget är starkt på bred front.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 3,2 enheter i december, men fortsätter att visa på ett klart starkare läge än normalt. Nedgången följer av något nedtonade omdömen om orderstockarnas storlek samt att anställningsplanerna justerats ner från förra månaden.

Detaljhandelns konfidensindikator föll ytterligare något i december, till 101,8. Framför allt har detaljhandelsföretagen sänkt sina förväntningar på hur försäljningsvolymen kommer att utvecklas de närmaste månaderna.

Tjänstesektorns konfidensindikator, som trendmässigt ökat sedan juni i år, steg ytterligare ett par enheter i december och ligger klart över normalnivån.

Indikatorer

 

Max

Min

Okt 2016

Nov 2016

Dec 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,3

67,1

106,4

108,8

113,8

5,0

++

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

118,9

66,9

106,3

108,1

111,6

3,5

++

Tillverkningsindustri

121,1

64,0

106,4

110,1

121,1

11,0

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

121,9

78,9

111,5

112,0

108,8

-3,2

+

Detaljhandel

124,3

66,3

104,0

103,5

101,8

-1,7

+

Privata tjänstenäringar

119,2

70,4

105,0

106,5

108,7

2,2

+

Hushåll

121,4

45,8

105,0

105,8

103,2

-2,6

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Okt 2016

Nov 2016

Dec 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,0

2,4

2,3

-0,1

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,3

2,9

2,8

-0,1

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

1,5

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,06

2,06

2,11

0,05

2 års sikt

2,54

2,58

2,61

0,03

5 års sikt

3,39

3,45

3,43

-0,02