2016-11-24

Konjunkturbarometern november 2016

Detaljhandeln är den enda sektorn som backar i november

Barometerindikatorn steg för tredje månaden i rad i november, till 107,9 från 106,2 månaden innan. Nivån visar på ett ljust stämningsläge i ekonomin. I näringslivet bidrog tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar till uppgången. Detaljhandeln är den enda företagssektor med fallande konfidensindikator. Hushållens förtroende för ekonomin steg ytterligare i november och synen på den egna ekonomin är nu mer optimistisk än på över nio år.

Industriföretagens produktionsplaner har justerats upp och indikerar en betydligt starkare produktionstillväxt än normalt de närmaste månaderna. Högre förväntningar på produktionsvolymen har inte uppmätts sedan maj 2011.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om stark sysselsättningstillväxt de senaste månaderna, även om den mattats av en aning jämfört med tidigare. Samtidigt säger fortsatt en stor andel byggföretag att arbetskraftsbrist är det främsta hindret för ökat byggande.

Detaljhandelsföretagen rapporterar om en försäljningstillväxt som är något svagare än normalt, men är förhållandevis positiva om nuvarande försäljningssituation. Förväntningarna på försäljningen framöver är fortsatt optimistiska.

Tjänsteföretagen rapporterar om en ökad efterfrågan på sina tjänster de senaste månaderna och bedömningen av uppdragsvolymens storlek har förbättrats ytterligare. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt är optimistiska och anställningsplanerna indikerar en ökad sysselsättning.

Indikatorer

 

Max

Min

Sep 2016

Okt 2016

Nov 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,4

67,1

103,7

106,2

107,9

1,7

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

118,9

66,9

105,3

106,2

107,2

1,0

+

Tillverkningsindustri

121,3

63,9

102,3

105,9

108,5

2,6

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

121,9

79,0

110,3

111,6

112,3

0,7

++

Detaljhandel

124,3

66,3

101,5

104,3

103,0

-1,3

+

Privata tjänstenäringar

119,2

70,4

105,3

105,1

106,1

1,0

+

Hushåll

121,4

45,9

101,2

104,8

105,8

1,0

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Sep 2016

Okt 2016

Nov 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,9

2,0

2,4

0,4

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,4

2,3

2,9

0,6

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

1,5

1,5

2,0

0,5

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,07

2,06

2,06

0,00

2 års sikt

2,57

2,54

2,58

0,04

5 års sikt

3,32

3,39

3,45

0,06