2016-10-27

Konjunkturbarometern oktober 2016

Hushållens förtroende lyfter mer

Barometerindikatorn, som mäter stämningsläget bland företag och hushåll, steg från 102,9 i september till 106,1 i oktober. Den pekar på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Hushållens förtroende lyfte rejält för andra månaden i rad. Inom näringslivet bidrog framför allt tillverknings­industri och detaljhandel till uppgången.

Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg kraftigt för andra månaden i rad och uppgår till 109,5 i oktober, vilket är den högsta nivån sedan 2007. Bland annat har andelen hushåll som anser att det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror ökat vilket bidrar starkt till ökningen i mikroindex.

Industriföretagens samlade omdöme om orderstockarnas storlek har förbättrats och ligger något över det historiska genomsnittet. Företagen räknar med att öka produktionskapaciteten de närmaste månaderna samtidigt som produktionsplanerna har justerats upp rejält.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om ökade orderstockar och ökat byggande. Även antalet anställda uppges ha ökat de senaste månaderna, men fortfarande rapporterar en majoritet av företagen att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande.

Handelns förväntningar på försäljningsvolymen fortsätter att vara förhållandevis optimistiska. Anställningsplanerna har justerats upp och signalerar om en förhållandevis stark sysselsättningsutveckling inom handeln de närmaste månaderna.

Andelen tjänsteföretag som anser att brist på arbetskraft är det främsta hindret för företagets verksamhet har ökat rejält och är den högsta sedan frågan började ställas i början av 2003.

Indikatorer

 

Max

Min

Aug 2016

Sep 2016

Okt 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,5

67,2

100,4

102,9

106,1

3,2

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,0

67,0

104,1

105,0

106,1

1,1

+

Tillverkningsindustri

121,1

63,9

98,3

100,8

105,8

5,0

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,0

79,0

110,6

110,4

111,6

1,2

++

Detaljhandel

124,3

66,4

103,5

101,5

104,3

2,8

+

Privata tjänstenäringar

119,2

70,5

104,3

105,3

104,9

-0,4

+

Hushåll

121,4

46,0

94,9

100,7

105,1

4,4

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Aug 2016

Sep 2016

Okt 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,7

1,9

2,0

0,1

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,0

2,4

2,3

-0,1

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

1,0

1,5

1,5

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,05

2,07

2,06

-0,01

2 års sikt

2,53

2,57

2,54

-0,03

5 års sikt

3,29

3,32

3,39

0,07