2016-08-25

Konjunkturbarometern augusti 2016

Industriföretagen rapporterar exportordertapp

Barometerindikatorn föll från 102,3 i juli till 100,0 i augusti. Nivån pekar på ett normalläge i ekonomin. Det är främst ett minskat förtroende bland industriföretagen som bidrar till nedgången, men även indikatorerna för detaljhandel och hushåll föll i augusti. Byggindustrin däremot, redovisar ett ännu starkare läge och tjänsteindikatorn steg för tredje månaden i rad.

Industriföretagen rapporterar om relativt god ordertillväxt på hemmamarknaden de senaste månaderna medan orderingången från exportmarknaden uppges ha minskat, främst på grund av en svagare utveckling inom elektronik- och motorfordonsindustri. Industrins produktionsplaner på tre månaders sikt är fortsatt något mer pessimistiska än normalt.

Byggföretagen rapporterar om växande orderstockar. Byggandet uppges ha varit i stort sett oförändrat inom husbyggande, medan företagen inom anläggningsverksamhet rapporterar om ökat byggande. Sex av tio byggföretag anger arbetskraftsbrist som det främsta hindret för ökat byggande, vilket är en betydligt högre andel än normalt.

Detaljhandeln rapporterar att försäljningsvolymen ökat i ungefär normal omfattning de senaste månaderna. Omdömet om den nuvarande försäljningssituationen är fortsatt positivt och företagen är optimistiska om försäljningen framöver.

Tjänsteföretagen redovisar god efterfrågetillväxt de senaste månaderna och omdömet om uppdragsvolymen har förbättrats till att betydligt överstiga det historiska genomsnittet. Senast ett ljusare omdöme uppmättes var i juni 2008. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen framöver är fortsatt optimistiska och anställningsplanerna har justerats upp något.

Indikatorer

 

Max

Min

Jun 2016

Jul 2016

Aug 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,4

67,4

103,2

102,3

100,0

-2,3

=

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,1

67,1

104,5

105,3

104,2

-1,1

+

Tillverkningsindustri

121,0

64,1

104,6

102,9

97,7

-5,2

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,1

79,1

109,7

109,8

110,7

0,9

++

Detaljhandel

124,2

66,6

105,6

104,9

103,7

-1,2

+

Privata tjänstenäringar

119,2

70,6

102,0

103,6

104,6

1,0

+

Hushåll

121,3

46,3

99,0

95,2

93,9

-1,3

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Jun 2016

Jul 2016

Aug 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,9

1,6

1,7

0,1

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,2

1,9

2,0

0,1

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

1,5

1,0

1,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,14

2,11

2,05

-0,06

2 års sikt

2,69

2,62

2,53

-0,09

5 års sikt

3,46

3,40

3,29

-0,11