2016-07-27

Konjunkturbarometern juli 2016

Företagen rapporterar om brist på arbetskraft

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på ekonomin, föll från 103,0 i juni till 102,2 i juli. Bland företagen bidrog tillverkningsindustri och detaljhandel till nedgången. Samtidigt sjönk hushållens konfidensindikator med 3,3 enheter. Trots nedgången pekar barometerindikatorn fortsatt på en något starkare ekonomisk tillväxt än normalt. En av de sektorer som bidrog positivt är tjänstesektorn, vars konfidensindikator steg för andra månaden i rad.

Företagens samlade omdöme om rådande efterfrågeläge fortsätter att vara historiskt högt. Alla ingående sektorer bidrar till den positiva bilden. Antalet anställda uppges ha ökat i relativt stor omfattning de senaste tre månaderna, men ökningen kommer främst från handeln och de privata tjänstenäringarna. Trots nyanställningar ökade andelen företag som redovisar brist på arbetskraft ytterligare i juli och ligger nu betydligt över det historiska genomsnittet. Senast ett högre bristtal uppmättes var i januari 2008. Samtliga företagssektorer rapporterar om arbetskraftsbrist. Företagens anställningsplaner är mer optimistiska än normalt inom alla delar av näringslivet med undantag för handeln där de är i nivå med det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustrin rapporterar om god order- och produktionstillväxt de senaste tre månaderna. Förväntningarna på utvecklingen de kommande tre månaderna är dock något mer pessimistiska än normalt. Även byggföretagen rapporterar om god ordertillväxt de senaste tre månaderna och förväntningarna på orderstockar, byggande och sysselsättning fortsätter att vara mer optimistiska än normalt. Andelen handelsföretag som rapporterar om ökad försäljning de senaste tre månaderna fortsätter att vara historiskt hög och företagen är mycket nöjda med nuvarande försäljningssituation.

Tjänstesektorn rapporterar också om ökad efterfrågan de senaste månaderna. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen har stigit något och ligger strax över det historiska genomsnittet.

Företagens svar samlades in under perioden 28 juni-18 juli och
hushållens svar 1-15 juli.

Indikatorer

 

Max

Min

Maj 2016

Jun 2016

Jul 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,4

67,4

102,1

103,0

102,2

-0,8

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,2

67,2

103,7

104,4

105,3

0,9

+

Tillverkningsindustri

120,9

64,1

104,9

104,5

103,1

-1,4

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,2

79,1

110,2

109,5

109,7

0,2

+

Detaljhandel

124,2

66,6

105,6

105,6

104,9

-0,7

+

Privata tjänstenäringar

119,4

70,7

100,3

101,8

103,4

1,6

+

Hushåll

121,3

46,3

96,4

98,5

95,2

-3,3

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Maj 2016

Jun 2016

Jul 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,6

1,9

1,6

-0,3

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

1,9

2,2

1,9

-0,3

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

1,0

1,5

1,0

-0,5

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,10

2,14

2,11

-0,03

2 års sikt

2,60

2,69

2,62

-0,07

5 års sikt

3,38

3,46

3,40

-0,06