2016-06-22

Konjunkturbarometern juni 2016

Ljusare bland hushållen i juni

Efter fyra månaders nedgång vände Barometerindikatorn uppåt med en enhet i juni. Indikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på ekonomin, uppgår nu till 103,2, vilket pekar på en något starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Ökningen drevs framför allt av indikatorn för privata tjänster som steg 1,5 enheter och hushållens konfidensindikator som dock fortsätter att visa på en viss pessimism.

Företagen inom tillverkningsindustrin rapporterar om god ordertillväxt från den inhemska marknaden medan exportorderingången har utvecklats något svagare. Antalet anställda uppges ha ökat de senaste månaderna, medan anställningsplanerna pekar på oförändrad sysselsättning på tre månaders sikt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet visar på ett fortsatt mycket starkt läge och företagen redovisar optimistiska förväntningar även inför kommande tre månader.

Detaljhandeln rapporterar om ökad försäljning de senaste månaderna och det samlade omdömet om försäljningssituationen är mer positivt än normalt. Även tjänsteföretagen redovisar ökad efterfrågan och den samlade bedömningen av innevarande uppdragsvolym är klart bättre än normalt. Inte sedan slutet av 2010 har tjänstesektorn redovisat så positiva omdömen.

Hushållens syn på såväl sin egen som på den svenska ekonomin ljusnade i juni. Sett i ett historiskt perspektiv är hushållen dock fortsatt pessimistiska om den svenska ekonomin, samtidigt som de ser förhållandevis positivt på sin egen ekonomi. 

Konjunkturinstitutet publicerar hushållens förväntningar på bostadspriserna

Hushållens svar på två nya frågor om förväntningar på bostadsprisernas utveckling publicerades för första gången i samband med Konjunkturbarometern i maj.

Frågorna om prisförväntan hittar du i Statistikdatabasen, tabellen "Hushållen, räntor och inflation".

Indikatorer

 

Max

Min

Apr 2016

Maj 2016

Jun 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,4

67,5

103,9

102,2

103,2

1,0

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,2

67,2

106,1

103,8

104,4

0,6

+

Tillverkningsindustri

121,7

64,2

106,9

104,9

104,8

-0,1

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,2

79,2

110,2

110,2

109,7

-0,5

+

Detaljhandel

124,2

66,7

106,9

105,6

105,3

-0,3

+

Privata tjänstenäringar

119,4

70,8

102,2

100,3

101,8

1,5

+

Hushåll

121,3

46,3

96,6

96,5

98,7

2,2

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Apr 2016

Maj 2016

Jun 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,5

1,6

1,9

0,3

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

1,6

1,9

2,2

0,3

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

0,0

1,0

1,5

0,5

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,08

2,10

2,14

0,04

2 års sikt

2,59

2,60

2,69

0,09

5 års sikt

3,35

3,38

3,46

0,08