2016-05-26

Konjunkturbarometern maj 2016

Företagen visar på gott men vikande stämningsläge

Barometerindikatorn föll för fjärde månaden i rad i maj, men visar fortfarande på ett något starkare stämningsläge än normalt. Optimismen kommer dock enbart från företagen. Hushållen är mer pessimistiska om ekonomin än normalt. Deras syn på såväl den egna som svensk ekonomi dämpades i maj.

Företagen fortsätter att vara förhållandevis positiva om rådande efterfrågeläge. Anställningsplanerna, som legat över det historiska genomsnittet sedan hösten 2013, visar på en ökad sysselsättning i näringslivet på tre månaders sikt. Samtliga företagssektorer redovisar mer optimistiska anställningsplaner än normalt.

Företagen inom tillverkningsindustrin rapporterar om relativt god order- och produktionstillväxt de senaste månaderna. Industriföretagens produktionsplaner på tre månaders sikt har däremot justerats ner och är i maj lägre än det historiska genomsnittet.

Byggföretagens förväntningar på byggandet fortsätter att indikera en starkare utveckling än normalt även om de sänkts från förra månaden. Anställningsplanerna på tre månaders sikt är fortsatt betydligt mer optimistiska än normalt.

Företagen inom detaljhandel väntar sig ökad försäljningsvolym de närmaste månaderna och förväntningarna fortsätter att vara mer optimistiska än normalt. En relativt hög andel handlare aviserar höjda försäljningspriser på tre månaders sikt. Tjänsteföretagen har en mer nedtonad syn och förväntar sig att efterfrågan på deras tjänster kommer att öka ungefär i linje med det historiska genomsnittet de närmaste månaderna.

Konjunkturinstitutet publicerar hushållens förväntningar på bostadspriserna

Hushållens svar på två nya frågor om förväntningar på bostadsprisernas utveckling publiceras för första gången i samband med Konjunkturbarometern i maj.

Frågorna om prisförväntan hittar du i Statistikdatabasen, tabellen "Hushållen, räntor och inflation".

Indikatorer

 

Max

Min

Mar 2016

Apr 2016

Maj 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,3

67,6

106,1

104,0

102,2

-1,8

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,2

67,3

106,4

106,1

103,7

-2,4

+

Tillverkningsindustri

121,6

64,3

111,6

107,2

105,3

-1,9

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,3

79,2

110,3

110,3

110,1

-0,2

++

Detaljhandel

124,1

66,8

105,0

106,9

105,5

-1,4

+

Privata tjänstenäringar

119,4

70,8

101,2

102,0

100,1

-1,9

=

Hushåll

121,2

46,5

99,3

96,6

96,0

-0,6

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Mar 2016

Apr 2016

Maj 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,5

1,5

1,6

0,1

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

1,8

1,6

1,9

0,3

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

0,0

0,0

1,0

1,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,10

2,08

2,10

0,02

2 års sikt

2,61

2,59

2,60

0,01

5 års sikt

3,49

3,35

3,38

0,03