2016-03-23

Konjunkturbarometern mars 2016

Fortsatt stark tillverkningsindustri

Barometerindikatorn föll för andra månaden i rad i mars, från 107,9 i februari till 106,6. Fallet förklaras av en dämpad optimism bland företagen. Hushållens förtroende steg däremot något jämfört med förra månaden. Trots nedgången tyder barometerindikatorn fortfarande på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt.

Företagen i tillverkningsindustrin rapporterar om god ordertillväxt på hemmamarknaden de senaste månaderna och produktionsplanerna indikerar en stark utveckling de närmaste tre månaderna. Exportorderingången uppges sammantaget ha ökat, men i allt mindre omfattning de senaste månaderna, vilket till stor del förklaras av en svag utveckling i elektronik- och läkemedelsindustri.

Byggföretagen rapporterar om en fortsatt mycket stark utveckling och förväntningar på orderstockar och byggande är betydligt högre än normalt. Samtidigt kan det anas en viss trendmässig avmattning i byggföretagens optimistiska anställningsplaner sedan i höstas. Detsamma gäller förväntningarna på hur anbudspriserna kommer att utvecklas.

Detaljhandelns konfidensindikator fortsatte ner för tredje månaden i rad. Konfidensindikatorn överstiger dock det historiska genomsnittet, vilket indikerar ett starkare läge än normalt. Även tjänsteföretagens optimism har avtagit de senaste tre månaderna och ligger numera endast strax över en historisk normalnivå.

Indikatorer

 

Max

Min

Jan 2016

Feb 2016

Mar 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,7

67,6

112,3

107,9

106,6

-1,3

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,1

67,5

112,0

107,8

106,8

-1,0

+

Tillverkningsindustri

121,9

64,5

121,9

115,1

112,5

-2,6

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,3

79,3

110,5

110,3

110,2

-0,1

++

Detaljhandel

124,1

66,9

113,5

107,5

105,1

-2,4

+

Privata tjänstenäringar

119,3

70,7

104,3

101,9

101,2

-0,7

+

Hushåll

121,1

46,6

97,4

98,1

99,7

1,6

=

Anmärkningar:

Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Jan 2016

Feb 2016

Mar 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,8

1,7

1,5

-0,2

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,0

2,0

1,8

-0,2

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

1,0

0,0

0,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,19

2,11

2,10

-0,01

2 års sikt

2,70

2,69

2,61

-0,08

5 års sikt

3,55

3,65

3,49

-0,16