2015-12-21

Konjunkturbarometern december 2015

Barometerindikatorn visar på mycket starkare ekonomisk tillväxt än normalt

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på ekonomin, steg till 110,1 i december från 106,7 i november. Nivån visar på en mycket starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Företagen är fortsatt optimistiska och bland sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel till uppgången. Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna var oförändrad från förra månaden. Även hushållssektorn bidrog positivt då hushållens konfidensindikator steg i december. Hushållen är dock fortfarande något mer pessimistiska än normalt om ekonomin.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg från 108,1 i november till 114,3 i december. Nivån visar på ett betydligt starkare läge än normalt. Alla de ingående komponenterna bidrog positivt till uppgången; företagen är mer nöjda med storleken på såväl orderstockar som färdigvarulager och produktionsplanerna på tre månaders sikt har justerats upp från förra månaden.

Även byggföretagen är fortsatt optimistiska. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg en knapp enhet i december, från 112,5 i november till 113,1. Det är fjärde månaden i rad som indikatorn överstiger 110, vilket signalerar ett betydligt starkare läge än normalt. Bägge ingående komponenter bidrog till uppgången; företagen är något mer positiva om storleken på innevarande orderstockar och andelen byggföretag som uppger att antalet anställda kommer att öka de närmaste tre månaderna har stigit ytterligare något.

Detaljhandelns konfidensindikator steg från 115,0 i november till 116,7 i december vilket är betydligt över det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av att en högre andel företag rapporterar om försäljningstillväxt de senaste månaderna. Denna andel är dessutom klart högre än det historiska genomsnittet. Detaljhandelns förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna är oförändrat optimistiska. Det samlade omdömet om varulagren har inte heller ändrats nämnvärt från förra månaden, utan fortsätter att vara positivare än normalt.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna uppgår till 106,5 i december – oförändrat från förra månaden. Indikatorn ligger klart över det historiska genomsnittet och signalerar om ett starkare läge än normalt inom tjänstesektorn. En något lägre andel företag rapporterar om efterfrågetillväxt de senaste tre månaderna, liksom att den egna verksamheten förbättrats. Tjänsteföretagens redan relativt optimistiska förväntningar om efterfrågan de kommande tre månaderna har stigit ytterligare något.

Hushållens konfidensindikator steg från 96,4 i november till 98,7 i december, men ligger fortfarande under det historiska genomsnittet. Av de ingående komponenterna bidrog två av fem till uppgången; synen på svensk ekonomi just nu är mindre negativ än förra månaden och förväntningarna på svensk ekonomi det närmaste året har stigit. Hushållens syn på svensk ekonomi kan dock fortfarande sammanfattas som mer pessimistisk än normalt. Övriga tre komponenter, synen på den egna ekonomin just nu och på tolv månaders sikt samt inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror, har inte ändrats nämnvärt. Hushållens syn på sin egen ekonomi kan sammanfattas som mer optimistisk än normalt. Inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu är betydligt mer positiv än normalt.

Indikatorer

 

Max

Min

Okt 2015

Nov 2015

Dec 2015

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,9

67,7

108,5

106,7

110,1

3,4

++

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,2

67,6

110,0

110,2

112,3

2,1

++

Tillverkningsindustri

119,2

64,4

112,2

108,1

114,3

6,2

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,5

79,4

112,3

112,5

113,1

0,6

++

Detaljhandel

124,2

67,1

112,4

115,0

116,7

1,7

++

Privata tjänstenäringar

119,2

70,9

105,7

106,5

106,5

0,0

+

Hushåll

121,0

47,0

98,9

96,4

98,7

2,3

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Okt 2015

Nov 2015

Dec 2015

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,0

1,9

1,9

0,0

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,3

2,2

2,1

-0,1

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

1,5

1,5

1,0

-0,5

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,12

1,99

2,15

0,16

2 års sikt

2,67

2,66

2,73

0,07

5 års sikt

3,39

3,57

3,57

0,00