2015-11-25

Konjunkturbarometern november 2015

Barometer­­indikatorn backade i november

Barometerindikatorn sjönk 1,9 enheter i november, till 106,5 från 108,4 i oktober. Nivån på indikatorn fortsätter dock att visa på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Konfidensindikatorerna för detaljhandeln, bygg- och anläggningsverksamhet och privata tjänstenäringar steg, medan industrins indikator sjönk 4,4 enheter. För alla huvudsektorer i företagsbarometern ligger indikatorerna över eller betydligt över sina historiska genomsnitt. Hushållens konfidensindikator föll 3 enheter i november och ligger under det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri backade från 112,0 i oktober till 107,6 i november, men pekar ändå på ett starkare läge än normalt. Nedgången förklaras dels av att industriföretagen är mer negativa än förra månaden om storleken på nuvarande orderstock och dels av att produktionsplanerna på tre månaders sikt har justerats ner något. Samtidigt har den samlade bedömningen av färdigvarulagrens storlek förbättrats.

För bygg- och anläggningsverksamhet steg konfidensindikatorn endast marginellt: från 112,4 i oktober till 112,7. Indikatorn fortsätter därmed att visa på ett betydligt starkare läge än normalt. De två ingående komponenterna påverkar i olika riktning. Byggföretagens anställningsplaner på tre månaders sikt har blivit än mer optimistiska och bidrar därmed positivt till förändringen. Företagens omdömen om orderstockarnas storlek har dämpats marginellt från förra månaden och bidrar negativt.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg ytterligare i november, från 112,5 i oktober till 115,1. Nivån på indikatorn ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Två av tre ingående komponenter bidrar till uppgången; en större andel av företagen uppger att försäljningsvolymen har ökat de senaste månaderna och man är mer nöjd med storleken på varulagren i nuläget. Företagens förväntningar på försäljningsvolymen på tre månaders sikt har justerats ner marginellt men fortsätter att vara betydligt mer optimistiska än normalt.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ökade en knapp enhet i november, från 105,7 i oktober till 106,5. Indikatorn fortsätter således att peka på ett sammantaget starkare läge än normalt i tjänstesektorn. Uppgången förklaras främst av att tjänsteföretagen är mer positiva till hur deras egen verksamhet har utvecklats de senaste tre månaderna. Synen på efterfrågeutvecklingen de senaste månaderna har inte ändrats nämnvärt och fortsätter att vara mer positiv än normalt. Även förväntningarna på efterfrågan på tre månaders är oförändrat optimistiska.

Hushållens konfidensindikator föll från 98,8 i oktober till 95,8 i november och fortsätter att signalera om mer pessimistiska hushåll än normalt. Förväntningarna på utvecklingen i den svenska ekonomin på tolv månaders sikt har sjunkit än mer och är betydligt lägre än det historiska genomsnittet. Hushållens syn sin egen ekonomi har dämpas något, både när det gäller nuläget och utvecklingen på tolv månaders sikt. Trots det är hushållen i ett historiskt perspektiv något mer positiva än normalt om sin egen ekonomi. Den enda komponenten som bidrar positivt till konfidensindikatorns förändring är hushållens inställning till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror. Den har inte ändrats nämnvärt sedan förra månaden och fortsätter att vara betydligt mer positiv än normalt.

Indikatorer

 Bransch

Max

Min

Sep 2015

Okt 2015

Nov 2015

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,8

67,7

106,9

108,4

106,5

-1,9

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,2

67,7

108,3

109,8

110,2

0,4

++

Tillverkningsindustri

119,2

64,4

110,2

112,0

107,6

-4,4

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,6

79,4

110,7

112,4

112,7

0,3

++

Detaljhandel

124,3

67,0

111,2

112,5

115,1

2,6

++

Privata tjänstenäringar

119,2

70,9

104,5

105,7

106,5

0,8

+

Hushåll

120,9

46,9

98,3

98,8

95,8

-3,0

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

Ändrad metod för beräkning av hushållens inflationsförväntningar, läs mer här. Pdf, 195 kB.

 

Sep 2015

Okt 2015

Nov 2015

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,9

2,0

1,9

-0,1

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,1

2,3

2,2

-0,1

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

1,0

1,5

1,5

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,06

2,12

1,99

-0,13

2 års sikt

2,60

2,67

2,66

-0,01

5 års sikt

3,40

3,39

3,57

0,18