2015-09-24

Konjunkturbarometern september 2015

Barometerindikatorn steg för tredje månaden i rad

Barometerindikatorn steg för tredje månaden i rad i september, till 106,8 från 104,7 i augusti, och fortsätter att visa på ett starkare läge än normalt i ekonomin. Bland de ingående sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet positivt till uppgången, medan konfidensindikatorerna för detaljhandel och de privata tjänstenäringarna backade marginellt. Samtliga företagsindikatorer signalerar dock att läget är starkare eller betydligt starkare än normalt. Hushållens konfidensindikator föll tillbaka något efter förra månadens uppgång och ligger strax under det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg 4,8 enheter i september, till 110,1 och pekar därmed på ett betydligt starkare läge än normalt inom industrin. Uppgången förklaras av förbättrade omdömen om lagrens storlek. Företagens syn på orderstockarnas storlek är i stort sett oförändrad medan produktionsplanerna på tre månaders sikt har justerats ner något från förra månaden.

Även för bygg- och anläggningsverksamhet visar konfidensindikatorn på ett betydligt starkare läge än normalt. Indikatorn ökade med 4,2 enheter mellan augusti och september, från 106,7 till 110,9. Båda ingående frågor bidrar till uppgången — företagen är mer nöjda med orderstockarna än förra månaden och förväntningarna på sysselsättningsutvecklingen på tre månaders sikt har stigit rejält.

Detaljhandelns konfidensindikator backade förvisso något i september, men ligger fortfarande på en nivå som indikerar ett betydligt starkare läge än normalt. Nedgången förklaras av att företagen är aningen mer missnöjda med lagren jämfört med förra månaden. Försäljningen uppges ha ökat i ungefär samma omfattning och förväntningarna på försäljningsutvecklingen på tre månaders sikt är oförändrade.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade ytterst marginellt i september, till 104,3 från 104,5 i augusti och fortsätter att visa på ett starkare läge än normalt. Nedgången förklaras av att något färre företag rapporterar om ökad efterfrågan under de senaste månaderna. Förväntningarna på hur efterfrågan kommer att utvecklas de närmaste tre månaderna är oförändrat optimistiska. Den tredje komponenten i konfidensindikatorn, företagens omdömen om hur den egna verksamheten utvecklats de senaste månaderna, har förbättrats något.

Hushållens konfidensindikator föll från 99,8 i augusti till 98,7 i september, en nivå som visar på något mer pessimistiska hushåll än normalt. Nedgången förklaras främst av en mer negativ syn på svensk ekonomi, både just nu och på tolv månaders sikt. Hushållens syn på sin egen ekonomi just nu har förbättrats ytterligare något från förra månaden och fortsätter att vara betydligt mer positiv än normalt. Förväntningarna på den egna ekonomin på tolv månaders sikt är i stort sett oförändrade och något mer pessimistiska än normalt. Hushållens inställning till om det är rätt tid att köpa kapitalvaror just nu är oförändrat positiv.

Indikatorer

Bransch

 

Max-värde

 

Min-värde

 

Jul 2015

 

Aug 2015

 

Sep 2015

 

Förändring

 

Läget

 

Barometerindikatorn

117,9 

67,8

103,1

104,7

106,8

 2,1

 

+

 

Konfidensindikatorer

 

 

 

 

 

 

 

Totala näringslivet

 119,3

 67,7

105,6

106,9

108,1

1,2

 

+

 

Tillverkningsindustri

 119,2

 64,4

104,1

105,3

110,1

4,8

 

++

 

Bygg- och anläggning

122,7

79,5

105,5

106,7

110,9

4,2

 

++

 

Detaljhandel

124,6

67,0

107,6

111,4

110,7

 -0,7

 

++

 

Privata tjänstenäringar

119,2

71,0

103,6

104,5

104,3

-0,2

 

+

 

Hushåll

 120,8

47,1

96,8

99,8

98,7

 -1,1 

 

-

 

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

Ändrad metod för beräkning av hushållens inflationsförväntningar, läs mer här. Pdf, 195 kB.

Inflationsförväntningar på 12 månaders sikt (procent)

Jul 2015

Aug 2015

Sep 2015

Förändring i procentenheter

Medelvärde exklusive extremvärden

1,9

1,8

1,9

0,1

Medelvärde alla svar

2,1

1,9

2,1

0,2

Median

1,5

0,8

1,0

0,2

 

Ränteförväntningar (medelvärde exklusive extremvärden)

Jul 2015

Aug 2015

Sep 2015

 

Förändring i procentenheter

1 års sikt

2,10

2,09

2,06

-0,03

2 års sikt

2,63

2,52

2,60

0,08

5 års sikt

3,42

3,34

3,40

0,06