2015-08-26

Konjunkturbarometern augusti 2015

Hushållens förtroende för ekonomin steg något i augusti

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på det ekonomiska läget, steg för andra månaden i rad till 104,6 i augusti från 103,2 i juli. Alla ingående sektorer i näringslivet bidrog till uppgången och hushållens förtroende för ekonomin steg något. Alla företagsindikatorer visar på ett starkare läge än normalt, medan hushållens konfidensindikator är i nivå med det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg marginellt mellan juli och augusti, från 104,2 till 104,8. Det är nu fjärde månaden i rad som indikatorn överstiger det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av att industriföretagens omdömen om orderstockarna har förbättrats jämfört med förra månaden. Synen på färdigvarulagrens storlek och produktionsplanerna på tre månaders sikt är i stort sett oförändrade.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade också något i augusti, från 105,4 i juli till 105,9. Även här är det förbättrade omdömen om orderstockarnas storlek som förklarar uppgången. Förväntningarna på sysselsättningen de närmaste tre månaderna, som är den andra ingående frågan, dämpades något jämfört med förra månaden. Byggföretagen är dock fortfarande betydligt mer optimistiska än normalt om sysselsättningsutvecklingen.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 3,5 enheter i augusti, till 111,1, vilket indikerar ett betydligt starkare läge än normalt. Alla tre ingående frågor bidrog till uppgången. Försäljningen uppges ha ökat i större omfattning än förra månaden och de redan optimistiska förväntningarna på utvecklingen de kommande tre månaderna har stigit ytterligare. Företagens omdömen om varulagren har förbättrats något och fortsätter att vara mindre negativa än normalt.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ökade från 103,6 i juli till 104,8 i augusti. Tjänsteföretagens bedömning av hur den egna verksamheten utvecklats de senaste månaderna är oförändrat positiv. Efterfrågan uppges ha ökat i större omfattning än förra månaden, medan de optimistiska förväntningarna på efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt har dämpats marginellt. Förväntningarna är dock fortfarande mer optimistiska än normalt.

Hushållens konfidensindikator steg från 97,3 i juli till 100,1 i augusti, vilket är i nivå med det historiska genomsnittet. Alla ingående frågor bidrog till uppgången. Hushållens syn på sin egen ekonomi just nu är aningen mer positiv än förra månaden och förväntningarna på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas det närmaste året har stigit något. Synen på den svenska ekonomin är fortsatt dystrare än normalt, men såväl omdömena om situationen just nu som förväntningarna på tolv månaders sikt har förbättrats något. Hushållen är även mer positiva till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu.

Svaren i företagsbarometern samlades in 30 juli - 19 augusti.
Svaren i hushållsbarometern samlades in 1 - 15 augusti.

Indikatorer

Bransch

Max-värde

Min-värde

Juni 2015

Juli 2015

Aug 2015

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,9

67,9

101,8

103,2

104,6

1,4

+

Konfidensindikatorer

       

Totala näringslivet

119,7

68,1

104,3

105,2

106,8

1,6

+

Tillverkningsindustri

119,3

64,5

101,8

104,2

104,8

0,6

+

Bygg- och anläggning

122,8

79,5

102,9

105,4

105,9

0,5

+

Detaljhandel

124,6

67,0

110,0

107,6

111,1

3,5

++

Privata tjänstenäringar

119,2

71,1

102,8

103,6

104,8

1,2

+

Hushåll

120,8

47,2

98,3

97,3

100,1

2,8

=

 Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

Ändrad metod för beräkning av hushållens inflationsförväntningar, läs mer här. Pdf, 195 kB.

Inflationsförväntningar på 12 månaders sikt (procent)

Juni 2015

Juli 2015

Aug 2015

Förändring i procentenheter

Medelvärde exklusive extremvärden

1,9

1,9

1,8

-0,1

Medelvärde alla svar

2,0

2,1

1,9

-0,2

Median

1,0

1,5

0,8

-0,7

 

Ränteförväntningar (medelvärde exklusive extremvärden)

Juni 2015

Juli 2015

Aug 2015

Förändring i procentenheter

1 års sikt

2,13

2,10

2,09

-0,01

2 års sikt

2,65

2,63

2,52

-0,11

5 års sikt

3,50

3,42

3,34

-0,08