2015-07-29

Konjunkturbarometern Juli 2015

Barometerindikatorn steg i juli

Barometerindikatorn steg till 102,7 i juli från 101,6 i juni. Det är tredje månaden i rad som indikatorn överstiger det historiska genomsnittet och därmed pekar på en något starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Alla sektorer i näringslivet, med undantag för detaljhandeln, bidrar till uppgången. Hushållens förtroende för ekonomin har däremot dämpats ytterligare i juli.

Tillverkningsindustrin rapporterar om ett något starkare läge än normalt och konfidensindikatorn har ökat till 103,7 i juli från 101,8 månaden innan. Av de tre delkomponenterna förbättrades två. Företagen är mindre negativa om storleken på färdigvarulagren än förra månaden och produktionsplanerna på tre månaders sikt har reviderats upp något. Samtidigt har industrins samlade bedömning av orderstockarnas storlek försämrats en aning jämfört med förra månaden.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 3 enheter i juli efter att ha backat två månader i rad. Indikatorn uppgår till 105,3 vilket visar på ett starkare läge än normalt. Båda frågorna i indikatorn bidrog till uppgången. Byggföretagen är mindre negativa om orderstockarnas storlek än förra månaden och anställningsplanerna för kommande tre månader har reviderats upp.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade visserligen något mellan juni och juli, från 109,8 till 107,5, men visar trots det på ett fortsatt starkt läge. Alla tre komponenter i indikatorn bidrog till nedgången. Företagen rapporterar om ett något svagare försäljningsutfall än förra månaden och förväntningarna på försäljningsutvecklingen framöver har reviderats ner något. Trots det ligger nettotalen för båda frågorna klart över det historiska genomsnittet. Även lageromdömena bidrar till nedgången i konfidensindikatorn, men endast med en marginell försämring från förra månaden.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringar uppgår till 103,5 i juli vilket är en ökning med 1,0 enhet från i juni. Uppgången förklaras av att tjänsteföretagen är mer optimistiska om efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt. De två andra delkomponenterna försämrades något jämfört med förra månaden. Efterfrågan på företagens tjänster har förvisso ökat, men i något lägre utsträckning än förra månaden. Bedömningen av hur den egna verksamheten har utvecklats är marginellt sämre.

Hushållens förtroende för ekonomin dämpades för andra månaden i rad och konfidensindikatorn föll till 96,4 i juli, från 97,6 i juni och 99,2 i maj. Av de fem delkomponenterna försämrades tre. Hushållens syn på sin egen och svensk ekonomi i nuläget försvagades något.

Synen på den egna ekonomin i nuläget är dock fortfarande mer positiv än normalt. De redan pessimistiska förväntningarna på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt föll ytterligare, men endast marginellt. Förväntningarna på den egna ekonomin det närmaste året ligger på en oförändrad nivå strax under det historiska genomsnittet. Hushållens inställning till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror förbättrades något och är den enda av de fem frågorna i konfidensindikatorn som bidrar positivt i juli.

Indikatorer

Bransch

Max-värde

Min-värde

Maj 2015

Juni 2015

Juli 2015

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,9

68,0

102,4

101,6

102,7

1,1

+

Konfidensindikatorer

 

 

 

 

 


 

 

Totala näringslivet

119,7

68,1

105,4

104,1

105,0

0,9

+

Tillverkningsindustri

119,3

64,5

102,3

101,8

103,7

1,9

+

Bygg- och anläggning

122,8

79,6

103,3

102,3

105,3

3,0

+

Detaljhandel

124,7

67,1

110,6

109,8

107,5

-2,3

+

Privata tjänstenäringar

119,2

71,2

103,3

102,5

103,5

1,0

+

Hushåll

120,8

47,3

99,2

97,6

96,4

-1,2

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

Inflationsförväntningar på 12 månaders sikt (procent)

Maj 2015

Juni 2015

Juli 2015

Förändring i procentenheter

Medelvärde exklusive extremvärden

2,0

1,9

1,9

0,0

Medelvärde alla svar

2,0

2,0

2,1

0,1

Median

2,0

1,0

1,5

0,5

1 års sikt

2,13

2,13

2,10

-0,03

2 års sikt

2,62

2,65

2,63

-0,02

5 års sikt

3,43

3,50

3,42

-0,08

 

Ränteförväntningar (medelvärde exklusive extremvärden)

Maj 2015

Juni 2015

Juli 2015

Förändring i procentenheter

1 års sikt

2,13

2,13

2,10

-0,03

2 års sikt

2,62

2,65

2,63

-0,02

5 års sikt

3,43

3,50

3,42

-0,08