2015-06-17

Konjunkturbarometern juni 2015

Optimistiska företag men hushållen dystra om svensk ekonomi

Barometerindikatorn, som sammanfattar svaren från hushåll och företag, minskade 0,8 enheter, till 101,3 i juni från 102,1 i maj. Trots nedgången visar indikatorn på ett något starkare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin. Konfidensindikatorerna för huvudsektorerna i näringslivet föll alla något mellan maj och juni, men ligger ändå över det historiska genomsnittet. Detaljhandeln rapporterar till och med om ett betydligt starkare läge än normalt. Hushållens konfidensindikator föll en dryg enhet och visar på att hushållen är något mer pessimistiska än normalt. Pessimismen gäller dock endast den svenska ekonomin. Hushållens syn på sin egen ekonomi är mer optimistisk än normalt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin uppgår till 101,3 i juni jämfört med 101,7 i maj. Junivärdet ligger strax över det historiska genomsnittet, vilket visar på ett något starkare läge än normalt. Resultaten för de ingående frågorna har förändrats ytterst lite sedan förra månaden. Orderstocksomdömena har förbättrats marginellt och produktionsplanerna har justerats upp en aning. Samtidigt har omdömena om färdigvarulagren försämrats något jämfört med förra månaden.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll från 103,1 i maj till 101,9. Trots nedgången ligger indikatorn över det historiska genomsnittet, vilket pekar på att läget fortfarande är starkare än normalt. Fallet i indikatorn förklaras av att byggföretagens anställningsplaner, som varit väldigt optimistiska sedan början av förra året, har justerats ner något de senaste månaderna. Omdömena om orderstockarnas storlek är i stort sett oförändrade och något starkare än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator gick ner marginellt mellan maj och juni, från 110,8 till 110,3, men visar fortfarande på ett betydligt starkare läge än normalt. Det som drar ner indikatorn är något försämrade lageromdömen jämfört med förra månaden. Det är dock fortfarande en lägre andel företag än normalt som uppger att varulagren är för stora. Detaljhandeln rapporterar samtidigt om oförändrat stark försäljningstillväxt de senaste tre månaderna och man är fortsatt optimistisk om utvecklingen framöver.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna uppgår till 102,5 i juni vilket är en minskning med 0,8 enheter jämfört med maj. Den ligger dock över det historiska genomsnittet vilket indikerar att läget är fortsatt starkt. Två av tre ingående frågor bidrar till nedgången. Efterfrågan uppges förvisso ha ökat och företagens verksamhet har förbättrats, men i något mindre omfattning än förra månaden. Däremot är tjänsteföretagen något mer optimistiska än i maj om efterfrågeutvecklingen de närmaste tre månaderna.

Hushållens konfidensindikator föll från 99,0 i maj till 97,9 i juni. Nivån på indikatorn visar på att hushållen fortsätter att vara något mer pessimistiska än normalt. Nedgången förklaras av att hushållens syn på sin egen ekonomi, både i nuläget och på tolv månaders sikt, dämpades något jämfört med förra månaden. Synen på den egna ekonomin i nuläget är dock mer positiv än normalt. Hushållens syn på den svenska ekonomin, i nuläget och på tolv månaders sikt, är mer negativ än normalt.

Indikatorer

 

Max

Min

apr-15

maj-15

jun-15

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,9

68,1

99,1

102,1

101,3

-0,8

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,7

68,2

104,0

105,3

104,1

-1,2

+

Tillverkningsindustri

119,2

64,6

94,2

101,7

101,3

-0,4

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,8

79,6

109,8

103,1

101,9

-1,2

+

Detaljhandel

124,7

67,1

111,8

110,8

110,3

-0,5

++

Privata tjänstenäringar

119,2

71,3

104,0

103,3

102,5

-0,8

+

Hushåll

120,7

47,4

96,9

99,0

97,9

-1,1

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

Inflationsförväntningar på 12 månaders sikt (procent)

Apr 2015

Maj 2015

Jun 2015

Förändring i procentenheter

Medelvärde exklusive extremvärden

1,8

1,6

1,6

0,0

Medelvärde alla svar

2,0

1,7

1,7

0,0

Median

0,0

1,0

0,0

-1,0

 

 

 

 

 

Ränteförväntningar (medelvärde exklusive extremvärden)

Apr 2015

Maj 2015

Jun 2015

Förändring i procentenheter

1 års sikt

2,17

2,13

2,13

0,00

2 års sikt

2,71

2,62

2,65

0,03

5 års sikt

3,58

3,43

3,50

0,07