2015-05-27

Konjunkturbarometern Maj 2015

Barometerindikatorn steg och pekar på något starkare ekonomisk tillväxt än normalt

Barometerindikatorn steg från 99,2 i april till 101,4 i maj, en nivå som indikerar en något starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och hushåll har ökat sedan förra månaden, samtidigt som indikatorerna för detaljhandel, privata tjänstenäringar och bygg- och anläggningsverksamhet har gått ner.

För tillverkningsindustrin visar indikatorn på ett normalläge, medan läget i bygg- och anläggningsverksamhet och de privata tjänstenäringarna är starkare än normalt. Konfidensindikatorn för detaljhandeln ligger över 110, vilket indikerar ett mycket starkt läge. Hushållens konfidensindikator ligger en dryg enhet under det historiska genomsnittet, vilket tolkas som att hushållen är något mer pessimistiska än normalt om det ekonomiska läget.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade 6,3 enheter i maj till 100,5, vilket är en normal nivå. Uppgången förklaras främst av att industriföretagen är mer positiva i sina omdömen om orderstockarnas storlek än förra månaden. Även övriga frågor som ingår i konfidensindikatorn bidrar till uppgången; den samlade bedömningen av färdigvarulagren har förbättrats en aning från förra månaden och produktionsplanerna på tre månaders sikt är något mer optimistiska.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll från 110,3 i april till 102,9 i maj, men visar trots nedgången på ett starkare läge än normalt. Fallet i indikatorn beror främst på att byggföretagen är mindre nöjda med orderstockarna än förra månaden. Anställningsplanerna har förvisso justerats ner, men byggföretagen räknar med en större sysselsättningstillväxt än normalt även de närmaste tre månaderna.

Detaljhandelns konfidensindikator minskade 0,8 enheter i maj, till 110,8. Det är en nivå som indikerar ett betydligt starkare läge än normalt. Nettotalen för samtliga frågor som ingår i indikatorn ligger på nivåer över det historiska genomsnittet. Försäljningen har fortsatt öka i relativt god omfattning de senaste tre månaderna och förväntningarna på utvecklingen på tre månaders sikt är mer optimistiska än normalt. Företagen inom detaljhandeln är också mindre negativa än normalt om varulagrens storlek.
 
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna föll från 104,0 i april till 103,0 i maj, en nivå som visar på att läget är starkare än normalt. Nedgången beror på att företagens förväntningar på hur efterfrågan kommer att utvecklas framöver är mer dämpade än förra månaden. Samtidigt rapporterar företagen om en starkare efterfrågetillväxt än normalt den senaste tremånadersperioden och en oförändrat stark utveckling av den egna verksamheten.

Hushållens konfidensindikator uppgår till 98,8 i maj, vilket är en uppgång med 1,9 enheter från föregående månad. Uppgången i konfidensindikatorn förklaras främst av att hushållen är än mer positiva om sin egen ekonomi, både nu och på tolv månaders sikt. Hushållen fortsätter alltså att se ljust på sin egen ekonomi, samtidigt som de är pessimistiska om den ekonomiska situationen i Sverige. 

Indikatorer

 

Max

Min

mar-15

apr-15

maj-15

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,8

68,2

101,5

99,2

101,4

2,2

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,8

68,3

103,1

104,0

105,1

1,1

+

Tillverkningsindustri

119,2

64,8

100,9

94,2

100,5

6,3

=

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,7

79,7

105,6

110,3

102,9

-7,4

+

Detaljhandel

124,7

67,2

107,5

111,6

110,8

-0,8

++

Privata tjänstenäringar

119,1

71,3

101,6

104,0

103,0

-1,0

+

Hushåll

120,6

47,5

100,4

96,9

98,8

1,9

-

Anmärkningar:Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.