2015-03-25

Konjunkturbarometern Mars 2015

Nöjda hushåll på köphumör

Barometerindikatorn sjönk 2,7 enheter till 101,5 i mars, från 104,2 i februari. Det är tredje månaden i rad med tillbakagång. Indikatorerna för huvudsektorerna i näringslivet noterade alla en minskning. Störst var tillbakagången för tillverkningsindustri som föll 4,6 enheter. Undantaget i mars var konfidensindikatorn för hushåll som steg 2,9 enheter.

Den ligger därmed i nivå med det historiska genomsnittet. Indikatorerna i näringslivet ligger, trots nedgången, fortfarande över sina historiska genomsnitt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri sjönk 4,6 enheter i mars, men ligger fortfarande drygt 1 enhet över sitt historiska genomsnitt. Två av tre ingående frågor bidrog till nedgången. Bedömningen av färdigvarulagren var mindre positiv och produktionsplanerna var inte lika optimistiska som förra månaden. Orderstocksomdömena var något mer positiva.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 3 enheter i mars och ligger nu 5,3 enheter över det historiska genomsnittet. Sysselsättningsplanerna justerades ned. Den andra frågan som ingår i indikatorn, bedömningen av orderstockens storlek, ändrades marginellt i positiv riktning.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade 1,5 enheter i mars, men ligger fortfarande betydligt över det historiska genomsnittet. Två av de tre frågorna bidrog till nedgången. Förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna var inte lika optimistisk och bedömningen av varulagren inte lika positiv. Försäljningsutfallet var däremot bättre än förra månaden.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 2,1 enheter i mars. Den ligger nu 1,5 enheter över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Utfallet för efterfrågan var lägre än tidigare och förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska. Dessutom var bedömningen av utvecklingen av företagens verksamhet inte lika positiv som i februari.

Hushållens konfidensindikator steg 2,9 enheter i mars efter minskningar de två närmast föregående månaderna. Den ligger därmed återigen i nivå med det historiska genomsnittet. Tre av de fem ingående frågorna bidrog positivt i mars. Framför allt gäller det inställningen till köp av kapitalvaror i nuläget som blev betydligt mer positiv. Även synen på egen ekonomi, både i nuläget och på tolv månaders sikt, bidrog i positiv riktning. Förväntningarna på utvecklingen i svensk ekonomi på ett års sikt var oförändrat dyster, medan bedömningen av svensk ekonomi i nuläget blev mer negativ.

Indikatorer

 

Max

Min

jan-15

feb-15

mar-15

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

68,3

105,3

104,2

101,5

-2,7

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,2

68,5

107,3

106,5

103,3

-3,2

+

Tillverkningsindustri

119,3

64,9

107,0

105,8

101,2

-4,6

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,9

79,8

108,1

108,3

105,3

-3,0

+

Detaljhandel

124,9

67,2

108,2

108,4

106,9

-1,5

+

Privata tjänstenäringar

119,7

71,8

104,6

103,6

101,5

-2,1

+

Hushåll

120,6

47,7

98,6

97,6

100,5

2,9

=

Anmärkningar:Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.