2015-02-20

Konjunkturbarometern Februari 2015

Expansiva anställningsplaner i byggsektorn

Barometerindikatorn backade 0,8 enheter i februari och ligger nu knappt 5 enheter över det historiska genomsnittet. Indikatorerna för huvudsektorerna ändrades marginellt. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar backade några tiondelar, medan indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg en aning. Alla ovanstående indikatorer ligger klart över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för hushåll fortsatte att falla med 1 enhet i februari. Den ligger något under det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri backade 0,6 enheter i februari och ligger nu knappt 7 enheter över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången; bedömningen av orderstockens storlek blev mindre positiv. Produktionsplanerna justerades upp en aning och bedömningen av färdigvarulagren var något mer positiv jämfört med månaden innan.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 0,4 enheter i februari och ligger nu 8,5 enheter över det historiska genomsnittet. En av de två ingående frågorna bidrog till uppgången. De redan expansiva sysselsättningsplanerna justerades upp ytterligare, medan företagens bedömning av orderstocken var mer negativ än i januari.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 0,5 enheter i februari och ligger 8,5 enheter över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången; försäljningsutfallet var bättre än månaden innan. Bedömningen av varulagren var inte lika positiv som i januari och den förväntade försäljningstillväxten justerades ned marginellt. Av huvudbranscherna i detaljhandeln backade såväl livsmedelshandel som handel med motorfordon, medan indikatorn för specialiserad butikshandel steg något.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna sjönk 0,8 enheter i februari och ligger nu 4 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog i negativ riktning. Utfallet för efterfrågan var aningen sämre jämfört med i januari och förväntningarna på efterfrågan de kommande månaderna var inte lika optimistiska. Bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet var samtidigt något mer positiv jämfört med månaden innan.

Hushållens konfidensindikator minskade ytterligare 1 enhet i februari, till 97,4. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog till nedgången. Hushållens syn på såväl den egna som den svenska ekonomin på tolv månaders sikt blev mer pessimistisk och bedömningen av svensk ekonomi i nuläget och inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget är mer negativ jämfört med i januari. Endast synen på utvecklingen av den egna ekonomin i nuläget var mer positiv än förra månaden. Hushållens bedömningar av nuläget är fortfarande mer positiva än normalt, medan förväntningarna på tolv månaders sikt är betydligt mer pessimistiska än normalt.

Indikatorer

 

Max

Min

dec-14

jan-15

feb-15

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

68,4

105,9

105,6

104,8

-0,8

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,2

68,6

107,8

107,6

107,1

-0,5

+

Tillverkningsindustri

119,2

65,0

106,4

107,4

106,8

-0,6

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,7

79,8

108,1

108,1

108,5

0,4

+

Detaljhandel

124,9

67,3

107,6

108,0

108,5

0,5

+

Privata tjänstenäringar

119,6

71,9

106,5

104,8

104,0

-0,8

+

Hushåll

120,5

47,8

99,5

98,4

97,4

-1,0

-

Anmärkningar:Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.