2015-01-29

Konjunkturbarometer Januari 2015

Optimism i näringslivet men dystrare hushåll

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin föll marginellt i januari, från 105,9 i december till 105,6. Nivån på indikatorn ligger dock klart över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel har stigit, medan tjänstenäringarnas och hushållens konfidensindikatorer gått ner. Variationerna i de sektorvisa indikatorerna är emellertid relativt små. Mest ändrades konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna som föll 1,5 enheter. Samtliga konfidensindikatorer i företagsbarometern ligger över det historiska genomsnittet, medan hushållens konfidensindikator ligger något under.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg 0,9 enheter i januari, till 107,3. Två av tre ingående frågor bidrog till uppgången. Industriföretagens omdömen om såväl orderstockarnas som färdigvarulagrens storlek är mer positiva. Förväntningarna på hur produktionsvolymen kommer att utvecklas under de närmaste tre månaderna har däremot justerats ner något jämfört med förra månaden. För samtliga tre frågor ligger nettotalen högre än historiska medelvärdet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt med 0,1 enheter i januari, till 108,3. En av två ingående frågor, omdömet om orderstockarnas storlek, har justerats ner något. Orderstocksomdömena är dock fortfarande mer positiva än normalt. Anställningsplanerna inom bygg- och anläggning är optimistiska och betydligt mer expansiva än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 0,8 enheter i januari, till 108,3. Indikatorn har legat stabilt över det historiska genomsnittet sedan hösten 2013. Företagen inom detaljhandeln är mer nöjda med varulagrens storlek, vilket bidrar positivt till uppgången i konfidensindikatorn. Försäljningsvolymen uppges ha ökat i samma utsträckning som förra månaden, vilket ger ett neutralt bidrag. De höga förväntningarna på försäljningsutvecklingen på tre månaders sikt har samtidigt justerats ner en aning.

Efter förra månadens rejäla uppgång föll konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna 1,5 enheter i januari, till 104,9. Nedgången förklaras av att efterfrågan på företagens tjänster väntas öka i något minskad utsträckning de närmaste tre månader. Förväntningarna på efterfrågan är dock fortfarande mer optimistiska än normalt. För övriga ingående frågor, efterfrågan på företagets tjänster och utvecklingen av företagets verksamhet de senaste tre månaderna, har nettotalen ökat.

Hushållens konfidensindikator föll 0,7 enheter i januari, till 98,6, en nivå som indikerar att hushållen är något dystrare än normalt. Hushållens syn på sin egen ekonomi i nuläget är fortfarande positiv, men dämpades en aning i januari. Mer pessimistiska förväntningar på den svenska ekonomins utveckling på tolv månaders sikt bidrar också till nedgången i konfidensindikatorn. Hushållens relativt dystra syn på sin egen ekonomi om tolv månader stärktes däremot något, liksom inställningen till den svenska ekonomin och kapitalvaruinköp i nuläget.

Indikatorer

 

Max

Min

nov-14

dec-14

jan-15

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

68,4

103,9

105,9

105,6

-0,3

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,1

68,6

104,7

107,8

107,7

-0,1

+

Tillverkningsindustri

119,2

65,1

107,7

106,4

107,3

0,9

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,7

79,9

106,4

108,2

108,3

0,1

+

Detaljhandel

124,9

67,4

106,3

107,5

108,3

0,8

+

Privata tjänstenäringar

119,6

71,9

101,2

106,4

104,9

-1,5

+

Hushåll

120,5

47,9

96,9

99,3

98,6

-0,7

-

Anmärkningar:Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.