2014-12-18

Konjunkturbarometern December 2014

Barometerindikatorn steg till sin högsta nivå på ett år

Barometerindikatorn steg 2,0 enheter i december till 105,8, från 103,8 i november. Nivån tyder på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Inom näringslivet steg konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar medan tillverkningsindustrins konfidensindikator föll. Mest steg indikatorn för de privata tjänstenäringarna som ökade hela 5,2 enheter. Konfidensindikatorerna för samtliga sektorer inom näringslivet ligger över det historiska genomsnittet. Även hushållens konfidensindikator steg i december, till en nivå strax under det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri sjönk 1,3 enheter i december, från 107,7 till 106,4. Indikatorn ligger trots nedgången en bra bit över det historiska genomsnittet. Två av tre ingående frågor bidrog negativt till förändringen. Industriföretagen är mindre positiva om såväl orderstockarnas som färdigvarulagrens storlek. Däremot är de mer optimistiska om produktionsvolymens utveckling de närmaste tre månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har stigit 1,7 enheter sedan förra månaden, från 106,4 till 108,1. Den ligger därmed på sin högsta nivå sedan september 2011. Båda frågorna som ingår i indikatorn bidrog till uppgången. Omdömena om orderstockarna är mindre negativa och de redan optimistiska anställningsplanerna är ytterligare något mer expansiva.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,2 enheter i december och hamnar 7,5 enheter över det historiska genomsnittet. Två av tre frågor bidrog positivt till indikatorns förändring. Däremot har försäljningsvolymen inom detaljhandeln ökat i något mindre omfattning än förra månaden. Förväntningarna på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna har justerats upp ytterligare och omdömena om varulagrens storlek är något mindre negativa.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg hela 5,2 enheter mellan november och december, från 101,1 till 106,3. Alla tre ingående frågor bidrog positivt till uppgången. Efterfrågeutfallet var starkare än förra månaden och utvecklingen av företagens verksamhet har förbättrats ytterligare. Samtidigt har förväntningarna på efterfrågan de kommande tre månaderna justerats upp.

Hushållens konfidensindikator steg 2,1 enheter i december, från 96,9 till 99,0. Indikatorn hamnar därmed strax under det historiska genomsnittet. Tre av fem ingående frågor bidrog positivt till ökningen. Framför allt är hushållens förväntningar på svensk ekonomi på tolv månaders sikt betydligt mindre pessimistiska än förra månaden. Såväl synen på den egna ekonomin i nuläget som inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror är något mer positiv. Hushållen är däremot mindre positiva om den svenska ekonomin i nuläget vilket bidrar negativt till förändringen i konfidensindikatorn. Noterbart är att hushållen ser mer positivt än normalt på såväl den egna som den svenska ekonomin i nuläget, medan man är mer negativ än normalt om läget på ett års sikt.

Indikatorer

 

Max

Min

okt-14

nov-14

dec-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,1

68,5

104,0

103,8

105,8

2,0

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,1

68,7

105,7

104,7

107,6

2,9

+

Tillverkningsindustri

119,2

65,1

107,1

107,7

106,4

-1,3

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,8

79,9

106,7

106,4

108,1

1,7

+

Detaljhandel

124,9

67,4

107,9

106,3

107,5

1,2

+

Privata tjänstenäringar

119,5

72,0

101,8

101,1

106,3

5,2

+

Hushåll

120,4

48,0

97,8

96,9

99,0

2,1

=

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt. Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt. Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.