2014-11-26

Konjunkturbarometern November 2014

Ökad pessimism om svensk ekonomi bland hushållen

Barometerindikatorn backade 0,5 enheter i november och ligger nu 3,6 enheter över det historiska genomsnittet. Samtliga konfidensindikatorer minskade något, med undantag för tillverkningsindustri som steg 0,6 enheter. Bygg- och anläggningsverksamhet minskade 0,7 enheter, medan indikatorerna för detaljhandel och privata tjänstenäringar föll 1,7 respektive 1,3 enheter. Alla ovanstående indikatorer ligger dock över det historiska genomsnittet; konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar dock endast marginellt över. Konfidensindikatorn för hushåll fortsatte att falla och minskade 0,8 enheter i november. Den ligger därmed drygt 3 enheter under det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 0,6 enheter i november och ligger 8 enheter över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre ingående frågorna bidrog emellertid till uppgången: bedömningen av orderstockens storlek blev mer positiv. Produktionsplanerna var oförändrade, medan bedömningen av färdigvarulagren inte var lika positiv som månaden innan.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade 0,7 enheter i november, men ligger fortfarande klart över det historiska genomsnittet. Båda de två ingående frågorna bidrog till nedgången. Företagens bedömning av orderstocken var marginellt mindre positiv än i oktober och de expansiva sysselsättningsplanerna justerades ned en aning.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln minskade 1,7 enheter i november. Trots tillbakagången ligger den drygt 6 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Försäljningsutfallet var inte lika positivt som i oktober och detsamma gäller bedömningen av varulagren. Förväntad försäljning däremot, justerades upp något jämfört med månaden innan.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade 1,3 enheter i november och ligger därmed endast marginellt över det historiska medelvärdet. Alla de tre ingående frågorna bidrog i negativ riktning. Utfallet för efterfrågan var sämre jämfört med i oktober och förväntningarna på efterfrågan var inte lika positiva. Dessutom var bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet mer negativ.

Hushållens konfidensindikator sjönk 0,8 enheter i november efter en minskning med hela 5 enheter månaden innan. Den ligger nu drygt 3 enheter under det historiska genomsnittet. Tre av de fem ingående frågorna bidrog negativt i november och mest bidrog den allt mer negativa inställningen till svensk ekonomi på ett års sikt. Även inställningen till egen ekonomi i nuläget och egen ekonomi på ett års sikt var något mer negativ, medan bedömningen av den svenska ekonomin i nuläget var oförändrad jämfört med i oktober. Inställningen till köp av kapitalvaror i nuläget var däremot betydligt mer positiv. Det finns därmed en tydlig skiljelinje mellan hushållens bedömning av nuläget och förväntningar på ett års sikt. Bedömningen av nuläget är fortfarande mer positiv än normalt, medan förväntningarna är avsevärt mer pessimistiska än normalt.

Indikatorer

 

Max

Min

sep-14

okt-14

nov-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,1

68,6

101,3

104,1

103,6

-0,5

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,0

68,7

102,0

105,7

104,3

-1,4

+

Tillverkningsindustri

119,2

65,2

102,9

107,4

108,0

0,6

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,8

80,0

105,1

106,8

106,1

-0,7

+

Detaljhandel

124,9

67,5

107,5

108,0

106,3

-1,7

+

Privata tjänstenäringar

119,2

72,1

98,1

101,6

100,3

-1,3

=

Hushåll

120,4

48,1

102,6

97,6

96,8

-0,8

-

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.