2014-09-24

Konjunkturbarometern September 2014

Tjänstenäringarna tappar fart

Barometerindikatorn föll 1,9 enheter i september och ligger nu 1,1 enheter över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri backade 3,7 enheter medan indikatorn för den privata tjänstesektorn sjönk 3 enheter. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg båda 1,3 enheter. Konfidensindikatorn för hushåll ökade hela 5,7 enheter efter att ha minskat de tre föregående månaderna. Endast indikatorn för de privata tjänstenäringarna ligger för närvarande under det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri föll 3,7 enheter i september efter en uppgång på närmare 5 enheter i augusti. Indikatorn ligger nu knappt 3 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Bedömningen av färdigvarulagren blev mer negativ och produktionsplanerna justerades ned något. Bedömningen av orderstockens storlek var oförändrad och är något mer positiv än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,3 enheter i september och ligger drygt 5 enheter över det historiska genomsnittet. Omdömena om orderstockens storlek blev mindre negativa och de sedan tidigare expansiva sysselsättningsplanerna justerades upp ytterligare en aning jämfört med månaden innan.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 1,3 enheter i september och ligger närmare 8 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog positivt. Såväl försäljningsutfallet som förväntningarna på försäljningen de kommande månaderna var mer positiva än månaden innan, medan bedömningen av varulagren var något mer negativ.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade 3 enheter i september och ligger därmed drygt 2 enheter under det historiska medelvärdet. Med undantag för uppgången i augusti har indikatorn minskat varje månad sedan februari i år. Den ligger nu drygt 10 enheter lägre än i januari. Alla de tre ingående frågorna bidrog i negativ riktning. Utfallet för efterfrågan var sämre jämfört med i augusti och förväntningarna på efterfrågan var mer negativ. Också bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet var mer negativ.

Hushållens konfidensindikator steg hela 5,7 enheter i september efter en minskning på 3,3 enheter månaden innan. Den ligger därmed återigen över det historiska genomsnittet. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog positivt i september. Inställningen till både egen ekonomi i nuläget och köp av kapitalvaror i nuläget blev betydligt mer positiv och även synen på svensk ekonomi i nuläget bidrog i positiv riktning. Förväntningarna på egen ekonomi på 12 månaders sikt blev mindre negativa, medan bedömningen av svensk ekonomi på ett års sikt blev mer negativ.

Indikatorer

 

Max

Min

jul-14

aug-14

sep-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,1

68,8

100,8

103,0

101,1

-1,9

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,8

68,9

102,8

104,4

101,8

-2,6

+

Tillverkningsindustri

119,2

65,4

101,6

106,5

102,8

-3,7

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,8

80,1

104,7

103,9

105,2

1,3

+

Detaljhandel

125,0

67,6

109,8

106,5

107,8

1,3

+

Privata tjänstenäringar

119,0

72,2

99,1

100,8

97,8

-3,0

-

Hushåll

120,3

48,3

100,0

96,7

102,4

5,7

+

Makroindex (hushåll)

121,1

71,7

101,1

102,8

102,5

-0,3

+

Mikroindex (hushåll)

118,4

44,0

99,9

90,6

101,7

11,1

+

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.