2014-08-27

Konjunkturbarometern Augusti 2014

Uppåt i maklig takt

Barometerindikatorn steg 2,4 enheter till 103,2 i augusti, från 100,8 i juli. Den ligger därmed på sin högsta nivå sedan februari i år. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 5,1 enheter och stod för merparten av uppgången. Även indikatorn för den privata tjänstesektorn ökade ett par enheter i augusti. Indikatorerna för detaljhandel och hushåll backade däremot 3,2 respektive 2,7 enheter, medan konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade marginellt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 5,1 enheter i augusti och ligger återigen påtagligt över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av färdigvarulagren blev mer positiv, bedömningen av orderstockens storlek blev mindre negativ och produktionsplanerna justerades upp.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade 0,5 enheter i augusti men ligger kvar över det historiska genomsnittet. Av de två ingående frågorna var det företagens bedömning av orderstocken som bidrog i negativ riktning. Sysselsättningsplanerna däremot var aningen mer positiva.

Konfidensindikatorn för detaljhandel sjönk 3,2 enheter i augusti. Trots tillbakagången ligger den fortfarande klart över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog i negativ riktning. Största nedjusteringen jämfört med i juli gjordes för försäljningsutfallet, medan de negativa bidragen från bedömningen av varulagren och förväntad försäljning var mer marginella.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 1,9 enheter i augusti och ligger därmed återigen över det historiska medelvärdet. Alla de tre ingående frågorna bidrog positivt. Utfallet för såväl efterfrågan som företagets verksamhet var något bättre jämfört med i juli och förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var mer optimistiska.

Hushållens konfidensindikator föll 2,7 enheter till 96,9 i augusti, från 99,6 i juli. Nivån indikerar att hushållen är mer pessimistiska än normalt om ekonomin. Det är framför allt hushållens inställning till kapitalvaruinköp som bidrar negativt. Inställningen till utvecklingen i svensk ekonomi framöver har samtidigt blivit mer optimistisk

Indikatorer

 

Max

Min

jun-14

jul-14

aug-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,1

68,8

101,3

100,8

103,2

2,4

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,9

69,0

103,8

102,9

104,6

1,7

+

Tillverkningsindustri

119,2

65,4

100,4

101,6

106,7

5,1

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,8

80,1

105,7

104,6

104,1

-0,5

+

Detaljhandel

125,0

67,7

109,4

109,5

106,3

-3,2

+

Privata tjänstenäringar

119,0

72,3

101,0

99,1

101,0

1,9

=

Hushåll

120,3

48,4

101,2

99,6

96,9

-2,7

-

Makroindex (hushåll)

121,0

71,7

100,9

101,1

103,0

1,9

+

Mikroindex (hushåll)

118,4

44,1

101,9

99,4

90,7

-8,7

-

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.