2014-07-30

Konjunkturbarometern Juli 2014

Inget högtryck i svensk ekonomi

Barometerindikatorn har inte ändrats nämnvärt de senaste fem månaderna, utan har pendlat kring det historiska genomsnittet. I juli backade den 0,9 enheter, från 101,3 i juni till 100,4. Nedgången den här månaden beror främst på att indikatorerna för privata tjänstesektorn och hushållen sjönk, med 2,2 respektive 1,4 enheter. Även indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade något. Indikatorerna för tillverkningsindustri och detaljhandel å andra sidan steg något.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 0,6 enheter i juli. Den ligger därmed 1 enhet över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av orderstockens storlek var mer positiv och produktionsplanerna justerades upp. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek var något mer negativ jämfört med i juni.
 
Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk 0,7 enheter i juli och ligger nära 5 enheter över det historiska genomsnittet. De två frågorna som ingår bidrog båda negativt. Omdömena om orderstockens storlek blev något mer negativa, medan sysselsättningsplanerna justerades ner en aning jämfört med månaden innan.
 
Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 0,4 enheter i juli och ligger nu hela 10 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog positivt. Försäljningsutfallet var något bättre än tidigare och förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna justerades upp. Bedömningen av varulagren var dock inte lika positiv som månaden innan.
 
Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 2,2 enheter i juli och den har därmed minskat med cirka 10 enheter sedan senaste högsta noteringen i januari i år. Den ligger nu också under det historiska genomsnittet för första gången på 11 månader. Två av de tre ingående frågorna bidrog negativt. Utfallet för efterfrågan och bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet var inte lika positiv som i juni, medan förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var oförändrade.

Hushållens konfidensindikator sjönk 1,4 enheter i juli och ligger därmed i stort sett i nivå med det historiska genomsnittet. Det är hushållens syn på sin egen ekonomi som är mer negativ medan man ser något mer positivt på ekonomin i Sverige jämfört med i juni.

Indikatorer

 

Max

Min

maj-14

jun-14

jul-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

68,9

99,1

101,3

100,4

-0,9

=

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,9

69,0

103,0

103,7

102,7

-1,0

+

Tillverkningsindustri

119,2

65,5

94,9

100,4

101,0

0,6

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,7

80,2

102,3

105,6

104,9

-0,7

+

Detaljhandel

125,0

67,8

110,2

109,6

110,0

0,4

++

Privata tjänstenäringar

119,0

72,4

102,2

100,9

98,7

-2,2

-

Hushåll

120,2

48,5

101,4

101,3

99,9

-1,4

=

Makroindex (hushåll)

121,0

71,8

99,6

100,6

101,0

0,4

=

Mikroindex (hushåll)

118,3

44,1

101,0

101,7

99,8

-1,9

=

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.