2014-06-18

Konjunkturbarometern Juni 2014

Barometerindikatorn återhämtade sig i juni

Barometerindikatorn steg 1,8 enheter i juni, från 99,2 i maj till 101,0. Detta efter att ha minskat närmare 3,5 enheter i maj. Det är framför allt uppgång i indikatorerna för tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet som bidragit till den positiva vändningen i juni. Konfidensindikatorerna för detaljhandel och privata tjänstenäringar backade något, medan indikatorn för hushållen var ungefär oförändrad. Konfidens-indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel ligger klart över det historiska genomsnittet, medan övriga indikatorer ligger relativt nära genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 4,5 enheter i juni efter en minskning på drygt 7 enheter månaden innan. Den ligger därmed återigen nära det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek var mer positiv och produktions-planerna justerades upp. Bedömningen av orderstockens storlek var något mer negativ jämfört med i maj.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 4 enheter i juni och ligger nu nära 6 enheter över det historiska genomsnittet. De två frågorna som ingår bidrog båda positivt. Omdömena om orderstockens storlek var mer positiva, medan sysselsättningsplanerna justerades upp ytterligare jämfört med månaden innan.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade 0,6 enheter i juni och ligger således fortfarande betydligt över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog negativt. Försäljningsutfallet var något mindre positivt och förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna justerades ned. Bedömningen av varulagren var dock mer positiv jämfört med månaden innan.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 1,3 enheter i juni, men ligger fortfarande klart över det historiska medelvärdet. Alla de tre ingående frågorna bidrog negativt. Utfallet för efterfrågan och bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet var inte lika positiv som i maj, medan förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska.

Hushållens konfidensindikator steg 0,1 enheter i juni och ligger därmed fortfarande en dryg enhet över det historiska genomsnittet. Hushållen är mer optimistiska om såväl sin egen som om svensk ekonomi jämfört med i maj. Framför allt är hushållen mer positiva till sin egen ekonomi i nuläget.

Indikatorer

 

Max

Min

apr-14

maj-14

jun-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

69,0

102,6

99,2

101,0

1,8

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,0

69,1

105,2

103,1

103,7

0,6

+

Tillverkningsindustri

119,2

65,6

102,8

95,3

99,8

4,5

=

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,7

80,2

99,7

101,8

105,8

4,0

+

Detaljhandel

125,0

67,8

109,0

110,2

109,6

-0,6

+

Privata tjänstenäringar

118,9

72,4

103,3

102,3

101,0

-1,3

+

Hushåll

120,2

48,6

99,2

101,2

101,3

0,1

+

Makroindex (hushåll)

121,0

71,9

98,7

99,1

100,3

1,2

=

Mikroindex (hushåll)

118,3

44,2

96,8

100,9

101,8

0,9

+

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.