2014-05-23

Konjunkturbarometern Maj 2014

Bakslag för barometerindikatorn i maj 

Barometerindikatorn föll 3,6 enheter till 98,8 i maj, från 102,4 i april. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri sjönk hela 7,8 enheter och stod för merparten av nedgången. Även konfidensindikatorn för den privata tjänstesektorn minskade i maj, men endast med 1 enhet.

Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel steg något. Även konfidensindikatorn för hushåll noterade en ökning efter att ha minskat de fyra föregående månaderna.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri föll 7,8 enheter i maj och ligger därmed påtagligt under det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Bedömningen av färdigvarulagren blev avsevärt mer negativ och produktionsplanerna justerades ned betydligt. Bedömningen av orderstockens storlek blev samtidigt aningen mer positiv.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,7 enheter i maj och ligger nu något över det historiska genomsnittet. Båda frågorna som ingår bidrog positivt, omdömena om orderstockens storlek blev mindre negativa och sysselsättningsplanerna justerades upp något jämfört med månaden innan.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 1,7 enheter i maj och ligger avsevärt över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog positivt. Bedömningen av varulagren och försäljningsutfallet var mer positiv, medan förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna inte var lika positiva som månaden innan.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade 1 enhet i maj och ligger nu drygt 2 enheter över det historiska medelvärdet. Utfallet för efterfrågan var något bättre jämfört med i april, medan förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska. Bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet var inte lika positiv som månaden innan.

Hushållens konfidensindikator steg 1,2 enheter mellan april och maj, från 99,2 till 100,4. Två av de fem ingående frågorna bidrog positivt den här månaden. Såväl hushållens förväntningar på egen ekonomi på ett års sikt som inställningen till kapitalvaruköp i nuläget var mer positiva än i april. Uppfattning om den egna ekonomin i nuläget var oförändrad, medan hushållens syn på svensk ekonomi såväl i nuläget som på ett års sikt var mer negativ jämfört med månaden innan.

Indikatorer

 

Max

Min

mar-14

apr-14

maj-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

69,1

101,1

102,4

98,8

-3,6

-

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,0

69,2

103,3

105,0

103,1

-1,9

+

Tillverkningsindustri

119,1

65,7

99,5

102,3

94,5

-7,8

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,7

80,3

99,3

99,7

101,4

1,7

+

Detaljhandel

125,1

67,9

106,1

108,8

110,5

1,7

++

Privata tjänstenäringar

118,9

72,5

103,3

103,4

102,4

-1,0

+

Hushåll

120,1

48,7

100,0

99,2

100,4

1,2

=

Makroindex (hushåll)

120,9

72,0

101,0

98,7

98,4

-0,3

-

Mikroindex (hushåll)

118,3

44,4

98,5

96,8

99,9

3,1

=

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.